Evropská unie

Veřejné zdraví

Organizace zdravotní péče a zajištění jejího poskytování jsou úkoly vlád členských států. Úlohou EU je vnitrostátní politiku zdravotnictví doplňovat. Jejím cílem je přitom zejména:

 • usnadnit vládám jednotlivých zemí EU plnění společných cílů
 • vytvářet úspory z rozsahu sdílením zdrojů
 • pomáhat členským státům řešit společné výzvy – pandemie, chronické nemoci či dopad zvýšení průměrné délky života na systémy zdravotní péče.

Zdravotní politiku EU realizuje na základě strategie v oblasti zdraví. Tato politika se zaměřuje na:

 • prevenci – zejména na propagaci zdravého životního stylu
 • vytváření rovných podmínek pro udržení dobrého zdravotního stavu a kvalitu zdravotní péče pro všechny (bez ohledu na příjem, pohlaví, etnický původ apod.)
 • řešení závažných zdravotních hrozeb, které se týkají více než jedné země EU
 • udržování dobrého zdravotního stavu i u lidí ve vyšším věku
 • prosazování dynamických zdravotních systémů a nových technologií.

Veřejné zdraví má také vliv na ekonomickou prosperitu – viz politický dokument Investice do zdraví.

Konkrétní činnost EU

 • celounijní předpisy a normy týkající se zdravotnických výrobků a služeb (např. léky, zdravotnické prostředky a elektronické zdravotnictví) a také pacientů (např. bezpečnost pacientů a zdravotní péče zahrnující více než jednu zemi EU)
 • poskytování nástrojů, které zlepší spolupráci zemí EU a pomohou jim najít optimální postupy (např. propagace zdravého životního stylu, snižování rizikových faktorů, léčba a zdravotní systémy)
 • financování zdravotnických projektů prostřednictvím programu EU v oblasti zdraví.

 

Zdravotní prevence

EU podporuje preventivní opatření proti chorobám, například:

 • zodpovědný přístup k označování potravin, aby byli spotřebitelé informováni o tom, co jedí
 • opatření proti rakovině prsu, děložního čípku a konečníku – programy preventivních kontrol v Unii, pokyny k zajištění kvality léčby a účinné využívání zdrojů v této oblasti
 • opatření propagující zdravé stravovací návyky a fyzickou aktivitu – doporučení vládám, nevládním organizacím a průmyslovým podnikům, aby spolupracovaly a usnadnily spotřebitelům změnu životního stylu
 • boj proti kouření – právní předpisy týkajících se tabákových výrobků, reklamy a sponzorování tabákovými společnostmi.

Reakce na zdravotní ohrožení

EU pomáhá členským státům s dosáhnout lepší připravenosti na závažné zdravotní hrozby zasahující více než jednu zemi a lepší koordinace jejich reakce – například tím, že umožňuje společný nákup očkovacích látek a další zdravotnická protiopatření.

Hrozby, které se objevují, vyhodnocuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ve Stockholmu. EU díky němu může rychleji reagovat. Středisko shromažďuje poznatky o stávajících a nových hrozbách a buduje společně se svými protějšky v jednotlivých členských státech celoevropský systém monitorování chorob.

Léčiva

Všechny léky používané v EU musejí před uvedením na trh nejdřív projít procesem schválení na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU . Bezpečnost léčiv prodávaných v EU je monitorováno v celém průběhu jejich využití. Pokud se ukáže, že jsou nebezpečná, jsou urychleně přijata opatření; jejich prodej je zastaven nebo je odňato povolení k jejich uvádění na trh.

Svou roli v tomto systému hraje Evropská komise, vnitrostátní orgány a také Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) se sídlem v Londýně. Ta pomáhá vnitrostátním regulačním orgánům s koordinací odborného posouzení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků.

Výzkum a inovace

Prostřednictvím svého výzkumného programu Horizont 2020 vynaloží EU téměř 7,5 miliardy eur na výzkum s cílem zlepšit zdravotní péči v období 2014 až 2020.

Zdravotní péče v zahraničí

EU pomáhá v případě, pokud je nutné – nebo snazší – svěřit se do zdravotní péče v zahraničí:Vhodné zdravotnické zařízení se totiž může nacházet hned za hranicí nebo pacient potřebuje specializovanou péči, která v jeho zemi není k dispozici.

Na jaké ošetření nebo péči mají občané EU právo, když se nacházejí v Unii mimo svou zemi, specifikuje právní akt EU o právech pacientů v případě zdravotní péče zahrnující více než jednu zemi (přeshraniční zdravotní péče). Ten dále:

 • usnadňuje zdravotnickým orgánům jednotlivých států spolupráci a výměnu informací, pokud jde o kvalitativní a bezpečnostní standardy zdravotní péče
 • zajišťuje platnost lékařských receptů z jedné země v ostatních zemích EU
 • připravuje půdu pro vznik evropských referenčních sítíspecializovaných center, jejichž prostřednictvím si zdravotničtí odborníci z celé Evropy budou moci předávat osvědčené postupy ze svých oblastí.

 

Evropský průkaz zdravotního pojištění pomáhá lidem, kteří jsou na cestách, aby se jim dostalo potřebné péče, pokud onemocní v jiné zemi.

Mezinárodní spolupráce

EU úzce spolupracuje se strategickými partnery, jako je např. Světová zdravotnická organizace, aby prostřednictvím výzkumu, rozvojové pomoci, lepší dostupnosti léků apod. zlepšila zdravotní péči ve světě.

Back to top