Evropská unie

Veřejné zdraví

Organizace zdravotní péče a zajištění jejího poskytování jsou úkoly vlád členských států. Úlohou EU je vnitrostátní politiku zdravotnictví doplňovat. Jejím cílem je přitom zejména:

 • usnadnit vládám jednotlivých zemí EU plnění společných cílů
 • vytvářet úspory z rozsahu sdílením zdrojů
 • pomáhat členským státům řešit společné výzvy – pandemie, chronické nemoci či dopad zvýšení průměrné délky života na systémy zdravotní péče.

Zdravotní politiku EU realizuje na základě strategie v oblasti zdraví. Tato politika se zaměřuje na:

 • prevenci – zejména na propagaci zdravého životního stylu
 • vytváření rovných podmínek pro udržení dobrého zdravotního stavu a kvalitu zdravotní péče pro všechny (bez ohledu na příjem, pohlaví, etnický původ apod.)
 • řešení závažných zdravotních hrozeb, které se týkají více než jedné země EU
 • udržování dobrého zdravotního stavu i u lidí ve vyšším věku
 • prosazování dynamických zdravotních systémů a nových technologií.

Veřejné zdraví má také vliv na ekonomickou prosperitu – viz politický dokument Investice do zdraví.

Konkrétní činnost EU

 • celounijní předpisy a normy týkající se zdravotnických výrobků a služeb (např. léky, zdravotnické prostředky a elektronické zdravotnictví) a také pacientů (např. bezpečnost pacientů a zdravotní péče zahrnující více než jednu zemi EU)
 • poskytování nástrojů, které zlepší spolupráci zemí EU a pomohou jim najít optimální postupy (např. propagace zdravého životního stylu, snižování rizikových faktorů, léčba a zdravotní systémy)
 • financování zdravotnických projektů prostřednictvím programu EU v oblasti zdraví.

 

Zdravotní prevence

EU podporuje preventivní opatření proti chorobám, například:

 • zodpovědný přístup k označování potravin, aby byli spotřebitelé informováni o tom, co jedí
 • opatření proti rakovině prsu, děložního čípku a konečníku – programy preventivních kontrol v Unii, pokyny k zajištění kvality léčby a účinné využívání zdrojů v této oblasti
 • opatření propagující zdravé stravovací návyky a fyzickou aktivitu – doporučení vládám, nevládním organizacím a průmyslovým podnikům, aby spolupracovaly a usnadnily spotřebitelům změnu životního stylu
 • boj proti kouření – právní předpisy týkajících se tabákových výrobků, reklamy a sponzorování tabákovými společnostmi.

Reakce na zdravotní ohrožení

EU pomáhá členským státům s dosáhnout lepší připravenosti na závažné zdravotní hrozby zasahující více než jednu zemi a lepší koordinace jejich reakce – například tím, že umožňuje společný nákup očkovacích látek a další zdravotnická protiopatření.

Hrozby, které se objevují, vyhodnocuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí ve Stockholmu. EU díky němu může rychleji reagovat. Středisko shromažďuje poznatky o stávajících a nových hrozbách a buduje společně se svými protějšky v jednotlivých členských státech celoevropský systém monitorování chorob.

Léčiva

Všechny léky používané v EU musejí před uvedením na trh nejdřív projít procesem schválení na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU . Bezpečnost léčiv prodávaných v EU je monitorováno v celém průběhu jejich využití. Pokud se ukáže, že jsou nebezpečná, jsou urychleně přijata opatření; jejich prodej je zastaven nebo je odňato povolení k jejich uvádění na trh.

Svou roli v tomto systému hraje Evropská komise, vnitrostátní orgány a také Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) se sídlem v Londýně. Ta pomáhá vnitrostátním regulačním orgánům s koordinací odborného posouzení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků.

Výzkum a inovace

Prostřednictvím svého výzkumného programu Horizont 2020 vynaloží EU téměř 7,5 miliardy eur na výzkum s cílem zlepšit zdravotní péči v období 2014 až 2020.

Zdravotní péče v zahraničí

EU pomáhá v případě, pokud je nutné – nebo snazší – svěřit se do zdravotní péče v zahraničí:Vhodné zdravotnické zařízení se totiž může nacházet hned za hranicí nebo pacient potřebuje specializovanou péči, která v jeho zemi není k dispozici.

Na jaké ošetření nebo péči mají občané EU právo, když se nacházejí v Unii mimo svou zemi, specifikuje právní akt EU o právech pacientů v případě zdravotní péče zahrnující více než jednu zemi (přeshraniční zdravotní péče). Ten dále:

 • usnadňuje zdravotnickým orgánům jednotlivých států spolupráci a výměnu informací, pokud jde o kvalitativní a bezpečnostní standardy zdravotní péče
 • zajišťuje platnost lékařských receptů z jedné země v ostatních zemích EU
 • připravuje půdu pro vznik evropských referenčních sítíspecializovaných center, jejichž prostřednictvím si zdravotničtí odborníci z celé Evropy budou moci předávat osvědčené postupy ze svých oblastí.

 

Evropský průkaz zdravotního pojištění pomáhá lidem, kteří jsou na cestách, aby se jim dostalo potřebné péče, pokud onemocní v jiné zemi.

Mezinárodní spolupráce

EU úzce spolupracuje se strategickými partnery, jako je např. Světová zdravotnická organizace, aby prostřednictvím výzkumu, rozvojové pomoci, lepší dostupnosti léků apod. zlepšila zdravotní péči ve světě.