Европейски съюз

Здравеопазване

Здравеопазване

Националните правителства носят отговорност за организацията на здравеопазването и за гарантиране на достъпа до здравни услуги. Ролята на ЕС е да допълва националните политики, като:

 • им помага да постигат общи цели;
 • генерира икономии от мащаба чрез обединяване на ресурси;
 • помага на страните членки да се справят с общи предизвикателства — пандемии, хронични болести или въздействието на увеличената продължителност на живота върху здравните системи.

Здравната политика на ЕС — изпълнявана чрез неговата здравна стратегия — е насочена към:

 • профилактика — най-вече чрез насърчаване на по-здравословен начин на живот;
 • равни възможности за добро здраве и качествени здравни грижи за всички (независимо от доходи, пол, етническа принадлежност и др.);
 • борба със сериозни заплахи за здравето ,засягащи няколко страни от ЕС;
 • запазване на доброто здраве на хората и в напреднала възраст;
 • подпомагане на развитието на динамични здравни системи и нови технологии.

Здравето влияе също така върху икономическия просперитет — вижте политическия документ „Инвестиции в здравеопазването“.

Конкретни действия на ЕС

 • Общи за целия ЕС закони и стандарти за здравните продукти и услуги (например лекарства, медицински изделия и електронно здравеопазване) и за пациентите (например безопасност и трансгранични здравни услуги с участието на няколко страни от ЕС).
 • Предоставяне на страните от ЕС на инструменти, които да им помогнат да си сътрудничат и да откриват добри практики (например дейности за промоция на здравето, справяне с рискови фактори, управление на болести и здравни системи).
 • Финансиране на проекти в областта на здравеопазването чрез здравната програма на ЕС.

 

Болести — профилактика

ЕС подкрепя профилактиката срещу заболявания, например чрез:

 • отговорно етикетиране на храните, така че потребителите да знаят какво консумират;
 • мерки срещу рака на гърдата, рака на матката и рака на дебелото черво — програми за скрининг в целия ЕС, предоставяне на насоки за гарантиране на качествено лечение, обединяване на знания и ресурси;
 • мерки за насърчаване на здравословното хранене и физическата активност — стимулиране на правителствата, НПО и индустрията да работят заедно с цел да се улесни промяната на начина на живот на потребителите;
 • борба с тютюнопушенето чрез законодателство за тютюневите изделия, повишаване на осведомеността, правила за рекламата и спонсорството.

Болести — реакция

ЕС помага на националните правителства да се подготвят по-ефективно за сериозни заплахи за здравето, които засягат няколко страни, и да координират по-добре реакцията на тези заплахи, например като дава възможност за съвместно закупуване на ваксини и други медицински консумативи.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията в Стокхолм оценява нововъзникващите заплахи за здравето, за да може ЕС да реагира бързо. Центърът събира информация за текущи и възникващи заплахи за здравето и работи със своите еквивалентни органи на национално равнище за развитие на общоевропейски надзор на болестите.

Фармацевтични продукти

Преди да бъдат пуснати на пазара, всички лекарства в ЕС трябва да бъдат одобрени на национално равнище или на равнище ЕС. Безопасността на лекарствата, продавани в ЕС, се контролира през целия им жизнен цикъл. Ако те представляват опасност, се предприемат бързи действия — продажбите се преустановяват или разрешителното за продажба се отнема.

Комисията, националните органи и Европейската агенция по лекарствата (EMA) в Лондон играят определена роля в тази система. EMA помага на националните регулаторни органи, като координира научната оценка на качеството, безопасността и ефикасността на медикаментите.

Научни изследвания и иновации

Очаква се в периода 2014 — 2020 г. чрез своята програма за научни изследвания „Хоризонт 2020“ ЕС да похарчи 7,5 млрд. евро за изследвания, целящи подобряване на европейското здравеопазване.

Лечение в чужбина

ЕС помага, когато е необходимо или просто по-лесно да се отиде на лечение в чужбина: например, ако най-близката болница е точно отвъд границата или ако някакво специализирано лечение е достъпно само в чужбина.

Правата на гражданите на ЕС във връзка с лечението в чужбина са посочени в закон на ЕС относно правата на пациентите на здравно обслужване с участието на няколко страни от ЕС (трансгранични здравни грижи), което също така:

 • улеснява националните здравни органи да си сътрудничат и обменят информация за стандартите за качество и безопасност в здравеопазването,
 • гарантира признаването на рецептите в други страни от ЕС,
 • полага основите на европейски референтни мрежи от специализирани експертни центрове, за да могат специалисти от цяла Европа да обменят добри практики в областта на здравеопазването.

 

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) помага на пътуващите да бъдат лекувани, ако се разболеят в чужбина.

Международно сътрудничество

ЕС работи в тясно сътрудничество със стратегически партньори като Световната здравна организация за подобряване на здравните грижи по света чрез научни изследвания, помощ за развитие, по-голям достъп до лекарства и пр.

Back to top