Europeiska Unionen

Bedrägeribekämpning

Cigarettsmuggling, förfalskade euromynt, undanhållande av tull på skor och kläder, bidrag till apelsinodling på gårdar som inte finns – det är exempel på hur de europeiska skattebetalarna luras på pengar.

EU:s viktigaste organ för att bekämpa sådant fusk är bedrägeribekämpningsbyrån Olaf.

Anmäl misstänkta bedrägerier till Olaf

Vad gör Olaf?

 • Utreder bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet.
 • Upptäcker och utreder allvarliga tjänstefel av EU-anställda.
 • Hjälper kommissionen att ta fram och genomföra åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägerier.

Utredningar

 1. Utredningsarbetet omfattar bland annat intervjuer och inspektioner av lokaler – även utanför EU. Olaf samordnar också de nationella myndigheternas kontroller.
 2. Efter en utredning ger Olaf de berörda EU-institutionerna och länderna rekommendationer om olika åtgärder. Det kan vara brottsutredningar, åtal, återkrav av pengar eller disciplinära åtgärder.
 3. Olaf övervakar också hur rekommendationerna genomförs.

Gemensamma tulltillslag

Nationella tullmyndigheter i och utanför EU gör regelbundet gemensamma insatser med Olaf (och andra EU-organ) för att förhindra smuggling och bedrägerier i vissa riskfyllda områden eller längs särskilda handelsrutter.

Ett exempel var operation Replica i oktober 2014 då över 1,2 miljoner förfalskade varor och 130 miljoner cigaretter beslagtogs i ett internationellt tillslag av tullen. Operationen inriktades på införsel till sjöss av förfalskade varor, bl.a. cigaretter, parfymer, bil- och cykeldelar, leksaker, modeaccessoarer och elapparater.

Viktiga frågor

Cigarettsmuggling

Undanhållande av punktskatt och tull på cigarretter, ofta genom smuggling, tillhör de vanligaste bedrägerierna. Olaf tar emot anmälningar från sina partnerorgan om misstänkta lastfartyg och dubbelkollar nationella underrättelser för att få bättre kunskap om smugglingsmetoder.

Under 2012–2014 kunde Olaf och nationella myndigheter genom att spåra fartyg beslagta

 • 9 fartyg med cirka 215 miljoner cigaretter (värda 43 miljoner euro i obetalda tullar)
 • containrar med 93 miljoner cigaretter (värda 15 miljoner euro i obetalda tullar).

Falska euro

Förfalskningar av euron har orsakat ekonomiska skador på minst 500 miljoner euro sedan euron infördes 2002.

EU försöker lösa detta på olika sätt:

 • Lagstiftning – om samordning av myndigheternas åtgärder, äkthetskontroller av mynt och sedlar och lämpliga påföljder för förfalskare.
 • Utbildning genom Periklesprogrammet – för nationella programkontor, banker, rättsväsendet och andra som arbetar med att bekämpa euroförfalskningar, både i och utanför EU.
 • AnalysEuropeiska tekniska och vetenskapliga centrumet analyserar falska euromynt (oftast 2-euromynten).
 • Gemensamma insatser – genom möten med experter från nationella organ.

Mer samordnade EU-insatser?

Kampen mot bedrägerier försvåras av att länderna fortfarande har olika regler och praxis. Det leder till olika nivåer av skydd för EU:s pengar.

EU diskuterar därför nu ett nytt direktiv om skydd av EU:s ekonomiska intressen genom straffrättslig lagstiftning som ska ge mer enhetliga brottsrubriceringar och påföljder.

Direktivet ligger också till grund för den europeiska åklagarmyndighet som EU-länderna nu diskuterar.

Åklagarmyndigheten kan förbättra utredningar och lagföring av brott som drabbar EU:s budget. Tanken är att införa en EU-omfattande tillsyn. Många typer av storskaliga bedrägerier är komplexa fall som ofta drabbar flera länder och därför går utanför nationell jurisdiktion.

Back to top