Európska únia

Prechádzanie podvodom

Prechádzanie podvodom

Pašovanie cigariet, falšovanie euromincí, obchádzanie dovozných ciel na topánky a oblečenie, dotácie na pestovanie neexistujúcich pomarančov – to všetko sú príklady podvodov, ktoré pripravujú európskych daňovníkov o nemalé sumy.

Hlavný orgán EÚ, ktorým bojuje proti týmto aktivitám, je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Oznámenie podozrenia z podvodu úradu OLAF

Čo robí úrad OLAF?

 • Vyšetruje podvody, korupciu a inú nezákonnú činnosť.
 • Odhaľuje a vyšetruje vážne porušenia pravidiel zo strany zamestnancov európskych inštitúcií.
 • Pomáha Európskej komisii pri tvorbe a vykonávaní politík zameraných na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie.

Vyšetrovania

 1. Vyšetrovania môžu zahŕňať výsluchy a inšpekcie priestorov, a to aj v krajinách mimo EÚ. Úrad OLAF takisto koordinuje inšpekcie vykonávané vnútroštátnymi úradmi pre boj proti podvodom.
 2. Po skončení vyšetrovania úrad OLAF dotknutým inštitúciám EÚ a národným vládam odporúča, aké opatrenia by mali podniknúť: začať vyšetrovanie trestného činu, trestné stíhanie, vymáhať finančné prostriedky alebo prijať iné disciplinárne opatrenia.
 3. Úrad OLAF takisto monitoruje, ako sa tieto opatrenia uplatňujú.

Colné operácie

Colné orgány krajín EÚ, ako aj niektorých krajín mimo EÚ, vykonávajú v spolupráci s úradom OLAF (a inými agentúrami EÚ) pravidelné spoločné operácie na zastavenie pašovania a podvodov v niektorých vysoko rizikových oblastiach a na identifikovaných trasách.

Jedným z príkladov je medzinárodná operácia z októbra 2014, počas ktorej sa colným orgánom podarilo zhabať viac ako 1,2 mil. falzifikátov a 130 mil. kusov cigariet. Operácia pod krycím názvom REPLICA bola zameraná na dovoz falšovaného tovaru vrátane cigariet, parfumov, náhradných dielov pre bicykle a automobily, hračiek, módnych doplnkov a spotrebnej elektroniky po mori.

Kľúčové problémy

Pašovanie cigariet

Obchádzanie platenia spotrebných daní a ciel za cigarety, väčšinou formou pašovania, je jedným z hlavných typov podvodov v EÚ. Úrad OLAF dostáva oznámenia od partnerských organizácií o podozrivých pohyboch nákladných plavidiel. Tieto oznámenia konzultuje s vnútroštátnymi spravodajskými službami, aby získal hĺbkové poznatky o metódach pašovania.

Napríklad v rokoch 2012 – 2014 spoločné operácie úradu OLAF a národných agentúr zamerané na sledovanie plavidiel viedli k zaisteniu:

 • 9 plavidiel prevážajúcich približne 215 miliónov cigariet (krátenie cla v hodnote 43 mil. EUR),
 • kontajnerov obsahujúcich 93 miliónov cigariet (krátenie cla v hodnote 15 mil. EUR).

Falošné eurá

Od zavedenia eura v roku 2002 spôsobilo falšovanie tejto meny finančnú škodu vo výške najmenej 500 mil. EUR.

Nástroje EÚ na riešenie tohto problému:

 • legislatíva – koordinácia činností národných orgánov, aby sa zaistilo správne uplatňovanie autentifikačných opatrení pre mince a bankovky a zabezpečil primeraný postih falšovateľov podľa vnútroštátneho práva,
 • školenia – financované prostredníctvom programu Pericles, sú určené národným agentúram, bankám, orgánom presadzovania práva, justičným orgánom a ďalším subjektom zapojeným do boja proti falšovaniu v EÚ aj mimo nej,
 • analýzy falošných mincí, ktoré uskutočňuje Európske vedecko-technické centrum (najčastejšie 2-eurové mince),
 • spoločné opatrenia – prostredníctvom stretnutí odborníkov z národných agentúr.

Jednotnejší postup EÚ?

Opatrenia na boj proti podvodom v EÚ stále narážajú na prekážky spôsobené rozdielmi medzi pravidlami a postupmi v členských štátoch, ktoré majú za následok rozdielnu úroveň ochrany verejných finančných prostriedkov.

S cieľom riešiť tieto otázky členské štáty v súčasnosti rokujú o novej smernici o ochrane finančných záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva, ktorá by vo väčšej miere zjednotila vymedzenie trestných činov a sankcií.

Táto smernica by poskytla právny základ pre fungovanie navrhovanej Európskej prokuratúry, o ktorej v súčasnosti diskutujú vlády krajín EÚ.

Jej vytvorenie by malo viesť k zlepšeniu vyšetrovania a stíhania trestných činov, ktoré poškodzujú rozpočet EÚ. Cieľom je zabezpečiť účinné presadzovanie právnych predpisov naprieč EÚ. Komplexnosť mnohých druhov rozsiahlych podvodov spôsobuje, že sa často týkajú viacerých krajín a teda prekračujú súdnu právomoc jednej krajiny.

Back to top