Unjoni Ewrope

Il-prevenzjoni tal-frodi

Il-prevenzjoni tal-frodi

Il-kuntrabandu tas-sigaretti... il-muniti foloz tal-euro... l-evażjoni tad-dazji imposti fuq l-importazzjoni taż-żraben u l-ħwejjeġ... is-sussidji għal-larinġ f'għelieqi li ma jeżistux – dawn kollha huma eżempji ta' frodi li joħolqu spiża għall-kontributuri tat-taxxa Ewropej.

L-entità ewlenija tal-UE biex tikkumbatti kontra dawn l-attivitajiet hi l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

Irrapporta suspett ta’ frodi lil OLAF

X’jagħmel OLAF?

 • jinvestiga l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħrajn
 • jiskopri u jinvestiga mġiba ħażina serja mill-persunal tal-UE
 • jgħin lill-Kummissjoni Ewropea tifformula u timplimenta l-politiki biex timpedixxi u tiskopri l-frodi.

Investigazzjonijiet

 1. L-investigazzjonijiet jistgħu jinvolvu intervisti u l-ispezzjoni tal-bini - inklużi dawk barra l-UE. OLAF jikkoordina wkoll spezzjonijiet minn aġenziji nazzjonali ta’ kontra l-frodi.
 2. Wara investigazzjoni, OLAF imbagħad jirrikkmanda azzjoni lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-gvernijiet nazzjonali kkonċernati: investigazzjonijiet kriminali, prosekuzzjoni, irkupri finanzjarji jew miżuri dixxiplinarji.
 3. OLAF jimmonitorja wkoll kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma implimentati.

Operazzjonijiet doganali

L-awtoritajiet nazzjonali tad-dwana, kemm fl-UE u barra, iwettqu operazzjonijiet konġunti regolari ma' OLAF (u ma' aġenziji oħrajn tal-UE) biex iwaqqfu l-kuntrabandu u l-frodi f'ċerti żoni b'riskju għoli u f'rotot identifikati.

Eżempju minnhom kien f'Ottubru 2014, meta aktar minn 1.2 miljun prodott iffalsifikat u 130 million sigarett inqabdu waqt operazzjoni internazzjonali tad-dwana. L-operazzjoni, imsejħa REPLIKA, immirat l-importazzjoni bil-baħar ta’ oġġetti ffalsifikati inklużi sigaretti, fwejjaħ, spare parts tar-roti u tal-karozzi, ġugarelli, aċċessorji tal-moda u apparati elettriċi.

Kwistjonijiet ewlenin

Kuntrabandu ta’ sigaretti

L-evitar tal-ħlas tad-dazju tad-dwana jew tas-sisa fuq is-sigaretti – ġeneralment permezz tal-kuntrabandu – hu wieħed mit-tipi ewlenin ta' frodi fl-UE. OLAF jirċievi notifiki mill-aġenziji msieħba miegħu dwar movimenti suspettużi ta’ bastimenti tal-merkanzija u jivverifika bejn is-servizzi sigrieti nazzjonali sabiex jipproduċi intuwiti fil-metodi tal-kuntrabandu.

Pereżempju, matul il-perjodu 2012-14, operazzjonijiet konġunti ta' OLAF li kienu qed jittraċċjaw il-bastimenti mal-aġenziji nazzjonali wasslu għal qbid ta':

 • 9 bastimenti b'madwar 215-il miljun sigarett (li kienu qed jevadu d-dazji b’valur ta’ €43m).
 • kontejners li kellhom fihom 93 miljun sigarett (li kienu qed jevadu d-dazji b’valur ta’ €15m).

Euros foloz

L-iffalsifikar tal-euro wassal għal dannu finanzjarju ta’ mill-anqas €500m mill-introduzzjoni tal-munita fl-2002.

L-UE tindirizza dan permezz ta’:

 • leġiżlazzjoni - biex tikkoordina l-azzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali, biex iżżomm l-istess miżuri korretti ta' awtentikazzjoni għall-muniti u l-karti tal-flus, u biex tiżgura penalijiet adegwati għal dawk li jiffalsifikaw il-flus skont il-liġi nazzjonali.
 • taħriġ – iffinanzjat mill-programm Pericles, għall-aġenziji nazzjonali, il-banek, l-infurzar tal-liġi, l-awtoritajiet ġudizzjali u oħrajn involuti fil-ġlieda kontra l-falsifikazzjoni - kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha.
 • analiżi ta' muniti ffalsifikati miċ-Ċentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew (l-aktar komuni l-munita ta' €2).
 • azzjoni konġunta – permezz ta' laqgħat ta' esperti minn aġenziji nazzjonali.

Aktar azzjoni miftiehma tal-UE?

L-azzjoni li tikkumbatti l-frodi fl-UE għadha mfixkla mid-differenzi fir-regoli u l-prattiki fil-pajjiżi membri - li jirriżultaw għal livelli differenti ta' protezzjoni għal flus pubbliċi.

Biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet, l-UE attwalment qed tiddiskuti Direttiva ġdida biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-UE permezz tal-liġi kriminali, li se tkompli tallinja d-definizzjonijiet tal-offiżi u l-penalitajiet.

Din id-direttiva se tipprovdi l-bażi legali għall-operazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) propost, li attwalment qed ikun diskuss mill-gvernijiet tal-UE.

Jekk jiġi stabbilit, il-UPPE għandu jtejjeb l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ offiżi li jaffettwaw il-baġit tal-UE. L-idea hi li jiġi pprovdut infurzar mal-UE kollha - minħabba l-kumplessità tal-bosta tipi ta' frodi fuq skala wiesgħa, li ta' spiss jinvolvu aktar minn pajjiż wieħed u għalhekk imorru lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali.

Back to top