Euroopan Unioni

Petostentorjunta

Savukkeiden salakuljetus, eurokolikoiden väärentäminen, kenkien ja vaatteiden tuontitullien kiertäminen, maataloustukien hakeminen tiloille, joita ei ole olemassa – kaikki nämä ovat petoksia, jotka koituvat eurooppalaisten veronmaksajien vahingoksi.

Petosten vastaisista toimista vastaa EU:n tasolla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF).

OLAFille voi ilmoittaa petosepäilyistä verkkolomakkeella.

OLAFin tehtävät

 • tutkii petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa
 • paljastaa ja tutkii vakavia väärinkäytöksiä EU-henkilöstön toiminnassa
 • auttaa Euroopan komissiota suunnittelemaan ja toteuttamaan toimia, joilla ehkäistään ja paljastetaan petoksia.

Petosten tutkinta

 1. Petosten tutkinnan yhteydessä tehdään muun muassa haastatteluja ja tarkastuskäyntejä, myös EU:n ulkopuolisiin maihin. OLAF myös koordinoi EU-maiden petostentorjuntaviranomaisten tutkintatoimia.
 2. Tutkimusten jälkeen OLAF antaa suosituksia toimista, joihin EU:n toimielinten ja asianomaisten EU-maiden olisi ryhdyttävä. Suositukset voivat koskea esimerkiksi rikostutkintaa, syytetoimia, varojen takaisinperintää tai kurinpitotoimia.
 3. OLAF myös seuraa näiden suositusten noudattamista.

Tullioperaatiot

EU-maiden ja joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden tulliviranomaiset toteuttavat yhteistyössä OLAFin (ja muiden EU:n elinten) kanssa säännöllisiä yhteisiä tullioperaatioita, joiden tarkoituksena on torjua salakuljetusta ja petoksia tietyillä riskialoilla ja kauppareiteillä.

Esimerkiksi lokakuussa 2014toteutetussa kansainvälisessä tullioperaatiossa takavarikoitiin yli 1,2 miljoonaa tuoteväärennöstä ja 130 miljoonaa savuketta. Tämän Replicaksi kutsutun tullioperaation kohteena olivat meritse maahantuotavat tuoteväärennökset, kuten savukkeet, hajuvedet, autojen ja polkupyörien varaosat, lelut, asusteet ja sähkölaitteet.

KESKEISET ONGELMAT

Savukkeiden salakuljetus

Savukkeiden valmisteverojen ja tullien kiertäminen, yleensä salakuljettamalla, on yksi yleisimmistä petostyypeistä EU:ssa. OLAF saa kumppaniorganisaatioiltaan ilmoituksia rahtialusten epäilyttävistä liikkeistä ja tekee ristiintarkastuksia jäsenmaiden tiedustelutietojen välillä saadakseen tietoa salakuljetusmenetelmistä.

Esimerkiksi vuosina 2012–2014 OLAFin ja jäsenmaiden viranomaisten yhteisissä jäljitysoperaatioissa saatiin kiinni

 • 9 alusta, joiden lastina oli noin 215 miljoonaa savuketta (joista olisi laillisessa tuonnissa kannettu 43 miljoonan euron tullit ja verot)
 • kuljetuskontteja, joissa oli noin 93 miljoonaa savuketta (joista olisi laillisessa tuonnissa kannettu 15 miljoonan euron tullit ja verot).

Euroväärennökset

Euro otettiin käyttöön vuonna 2002. Euroväärennöksistä on tähän mennessä koitunut ainakin 500 miljoonan euron taloudelliset vahingot.

EU torjuu väärennöksiä monin keinoin:

 • Lainsäädännöllä koordinoidaan EU-maiden viranomaisten toimia ja varmistetaan, että eurokolikoiden ja -setelien aitouden tarkistamisesta huolehditaan asianmukaisesti ja että kansallisessa lainsäädännössä säädetään riittävistä seuraamuksista rikostapauksissa.
 • Perikles-ohjelmasta rahoitetaan kansallisten viranomaisten, pankkien, lainvalvontaviranomaisten, oikeusviranomaisten ja muiden euroväärennösten torjuntaan osallistuvien tahojen koulutusta sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.
 • Euroopan teknis-tieteellinen keskus koordinoi eurokolikkoväärennösten analysointia. Yleisin väärennyskohde on 2 euron kolikko.
 • Kansallisia viranomaisia edustavat asiantuntijat pitävät kokouksia yhteisten toimien toteuttamiseksi.

Lisätoimien tarve

Petostentorjuntatoimia vaikeuttavat EU:ssa kuitenkin edelleen erot jäsenmaiden lainsäädännössä ja toimintatavoissa, minkä vuoksi julkisten varojen suoja ei ole yhtenäisellä tasolla.

Tämän vuoksi EU valmistelee parhaillaan uutta direktiiviä EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin. Pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa rikosten ja seuraamusten määritelmiä.

Direktiivi toimisi oikeusperustana ehdotetulle Euroopan syyttäjänvirastolle, jonka perustaminen on parhaillaan EU-maiden hallitusten käsiteltävänä.

Viraston perustaminen parantaisi EU:n talousarvioon kohdistuvien väärinkäytösten tutkintaa ja syytteiden nostamista. Tarkoituksena on tehostaa EU:n laajuisia toimia. Petokset ovat usein laaja-alaisia ja monimutkaisia, ja ne koskevat monesti useampaa kuin yhtä maata eivätkä näin ollen kuulu yksinomaan kansalliseen lainkäyttövaltaan.

Back to top