Ευρωπαϊκή Ένωση

Πρόληψη της απάτης

Πρόληψη της απάτης

Λαθρεμπόριο τσιγάρων, παραποίηση κερμάτων ευρώ, μη καταβολή εισαγωγικών δασμών για είδη ένδυσης και υπόδησης, επιδοτήσεις προϊόντων που παράγονται σε ανύπαρκτες γεωργικές εκμεταλλεύσεις — αυτές είναι μερικές από τις απάτες που διαπράττονται σε βάρος των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Το βασικό όργανο της ΕΕ για την καταπολέμηση τέτοιων δραστηριοτήτων είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Αναφορά εικαζόμενης απάτης στην OLAF

Τι κάνει η OLAF

 • διερευνά περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς, καθώς και άλλες παράνομες δραστηριότητες
 • εντοπίζει και διερευνά σοβαρά παραπτώματα ή περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος από τους υπαλλήλους της ΕΕ
 • βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει και να εφαρμόσει πολιτικές πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης.

Έρευνες

 1. Οι έρευνες μπορούν να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις και επιθεώρηση εγκαταστάσεων - ακόμη και εκτός ΕΕ. Επίσης, η OLAF συντονίζει τις έρευνες που διενεργούν εθνικές υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης.
 2. Μετά την ολοκλήρωση μιας έρευνας, η OLAF συνιστά την ανάληψη δράσης στα όργανα της ΕΕ και στις ενδιαφερόμενες εθνικές κυβερνήσεις: ποινικές έρευνες, δικαστικές διώξεις, ανακτήσεις χρηματικών ποσών ή άλλα πειθαρχικά μέτρα.
 3. Επιπλέον, η OLAF παρακολουθεί πώς εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις.

Τελωνειακές επιχειρήσεις

Οι εθνικές τελωνειακές αρχές, εντός και εκτός ΕΕ, διενεργούν τακτικά κοινές επιχειρήσεις με την OLAF (και άλλες υπηρεσίες της ΕΕ) για να σταματήσουν το λαθρεμπόριο και την απάτη σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου και σε συγκεκριμένες εμπορικές διαδρομές.

Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 2014, πάνω από 1,2 εκατομμύρια προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και 130 εκατομμύρια τσιγάρα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια διεθνούς τελωνειακής επιχείρησης. Η επιχείρηση, με την ονομασία REPLICA, στόχευε στις εισαγωγές δια θαλάσσης προϊόντων παραποίησης/ απομίμησης, όπως τσιγάρα, αρώματα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ποδηλάτων, παιχνίδια, εξαρτήματα μόδας και ηλεκτρικές συσκευές.

Κυριότερα ζητήματα

Λαθρεμπόριο τσιγάρων

Η αποφυγή καταβολής δασμών και ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα, συνήθως μέσω του λαθρεμπορίου, είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές απάτης στην ΕΕ. Η OLAF λαμβάνει πληροφορίες από τις υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται σχετικά με ύποπτες κινήσεις φορτηγών πλοίων και πραγματοποιεί διασταυρούμενους ελέγχους των εθνικών στοιχείων προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις μεθόδους λαθρεμπορίας,

Για παράδειγμα, το διάστημα 2012-2014, οι κοινές επιχειρήσεις της OLAF και των εθνικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση σκαφών οδήγησαν στην κατάσχεση:

 • 9 πλοίων που μετέφεραν περίπου 215 εκατομμύρια τσιγάρα (διαφυγόντες δασμοί ύψους 43 εκατ. ευρώ).
 • εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν 93 εκατομμύρια τσιγάρα (διαφυγόντες δασμοί ύψους 15 εκατ. ευρώ).

Πλαστά ευρώ

Αφότου καθιερώθηκε το ευρώ, το 2002, η παραχάραξη/ κιβδηλεία του ευρώ προκάλεσε οικονομική ζημία τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μέσω:

 • νομοθεσίας - για τον συντονισμό των δράσεων των εθνικών αρχών, την εφαρμογή των ορθών μέτρων εξακρίβωσης της γνησιότητας των κερμάτων και των χαρτονομισμάτων, και την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων για τους παραχαράκτες στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας·
 • επιμόρφωσης – χρηματοδοτούμενης στο πλαίσιο του προγράμματος Pericles, για εθνικές υπηρεσίες, τράπεζες, αρχές επιβολής του νόμου, δικαστικές αρχές και άλλους φορείς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παραχάραξης/ κιβδηλείας εντός και εκτός ΕΕ·
 • ανάλυσης πλαστών κερμάτων από το Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο (κυρίως κέρματα των 2 ευρώ)·
 • κοινών δράσεων – στο πλαίσιο συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων από εθνικές υπηρεσίες.

Ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των δράσεων της ΕΕ

Οι δράσεις καταπολέμησης της απάτης στην ΕΕ εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από τις διαφορές στους κανόνες και τις πρακτικές των κρατών μελών - που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικό βαθμό προστασίας του δημόσιου χρήματος.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, η ΕΕ εξετάζει τώρα την έκδοση νέας οδηγίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου, με την οποία θα εναρμονιστούν περαιτέρω οι ορισμοί των αξιόποινων πράξεων και των κυρώσεων.

Η οδηγία αυτή θα παράσχει τη νομική βάση για τη λειτουργία της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας , (EPPO), η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Όταν συσταθεί, η EPPO αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των ερευνών και της δίωξης των αξιόποινων πράξεων που πλήττουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβολής της νομοθεσίας - λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας πολλών μορφών απάτης μεγάλης κλίμακας, που συχνά αφορούν περισσότερες από μία χώρες και, συνεπώς, υπερβαίνουν την εθνική δικαιοδοσία.

Back to top