Europæiske Union

Forebyggelse af svig

Cigaretsmugling... forfalskning af euromønter... unddragelse af afgifter på tøj og sko... støtte til appelsindyrkning på bedrifter, der ikke findes – det er alt sammen eksempler på svindel med de europæiske skatteyderes penge.

Det primære EU-organ for bekæmpelse af sådanne aktiviteter er Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Anmeld mistanke om svig til OLAF

Hvad gør OLAF?

 • Efterforsker svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter
 • Afslører og efterforsker alvorlige tilfælde af embedsmisbrug begået af EU's ansatte
 • Hjælper Europa-Kommissionen med at udforme og gennemføre politikker til at forebygge og afsløre svig.

Undersøgelser

 1. Efterforskning kan omfatte samtaler og inspektion af lokaler – også uden for EU. OLAF koordinerer også inspektioner blandt de nationale kontorer for bekæmpelse af svig.
 2. Efter en efterforskning fremsætter OLAF henstillinger til EU's institutioner og de berørte medlemslande om de videre skridt: kriminalefterforskning, retsforfølgelse, finansielle tilbageføringer eller andre disciplinære foranstaltninger.
 3. OLAF overvåger også, hvordan disse henstillinger gennemføres.

Toldaktioner

Nationale toldmyndigheder både i og uden for EU udfører regelmæssigt fælles toldaktioner med OLAF (og andre EU-agenturer) for at forhindre smugling og svindel inden for visse højrisikoområder og på udvalgte ruter.

I oktober 2014 beslaglagde man eksempelvis over 1,2 mio. kopivarer og 130 millioner cigaretter ved en international toldoperation. Operationen med kodenavnet REPLICA var rettet mod import af kopivarer, herunder cigaretter, parfume, bil- og cykeldele, legetøj, modevarer og elapparater ad søvejen.

Centrale spørgsmål

Cigaretsmugling

Unddragelse af punktafgifter og told på cigaretter, der generelt sker ved smugling, er en af de største former for svindel i EU. OLAF modtager anmeldelser fra sine partneragenturer om fragtskibes mistænkelige sejladser og krydstjekker nationale efterretninger for at få indblik i smuglernes fremgangsmåder.

I 2012-2014 førte fælles aktioner mellem OLAF og nationale agenturer om sporing af fartøjer f.eks. til beslaglæggelse af:

 • 9 fartøjer med omkring 215 millioner cigaretter (unddragelse af afgifter for 43 mio. euro)
 • containere med 93 millioner cigaretter (unddragelse af afgifter for 15 mio. euro).

Falske euroer

Forfalskning af euroen har medført udgifter på mindst 500 mio. euro siden dens indførelse i 2002.

EU bekæmper dette gennem:

 • lovgivning – for at koordinere de nationale myndigheders tiltag og sikre passende sanktioner for falskmøntnere i national lovgivning.
 • uddannelse – der finansieres gennem Pericles-programmet – som finansierer uddannelse for nationale kontorer, banker og andre involverede i bekæmpelsen af eurofalskmøntneri – både i og uden for EU.
 • analyse af forfalskede mønter foretaget af Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (oftest 2-euromønten).
 • fælles aktion – gennem møder mellem eksperter fra nationale agenturer.

En mere samordnet EU-indsats?

Tiltag til at bekæmpe svig i EU hæmmes stadig af forskelle i regler og praksis mellem medlemslandene – hvilket medfører forskellige grader af beskyttelse af offentlige midler.

For at gøre noget ved dette problem drøfter EU i øjeblikket et nyt direktiv om beskyttelse af EU's finansielle interesser ved hjælp af strafferet, som vil strømline definitionerne af lovovertrædelser og sanktioner yderligere.

Direktivet vil sikre retsgrundlaget for operationer under den foreslåede europæiske anklagemyndighed, som i øjeblikket drøftes af EU-landene.

Hvis anklagemyndigheden oprettes, vil den forbedre efterforskning og retsforfølgelse af lovovertrædelser, der berører EU-budgettet. Formålet er at sikre håndhævelse i hele EU – der findes mange forskellige typer svig i større omfang, som ofte involverer mere end ét land og derfor rækker ud over national jurisdiktion.

Back to top