Evropská unie

Boj proti podvodům

Pašování cigaret, padělání euromincí, dovoz oblečení a obuvi bez zaplacení cla, dotace na pěstování fiktivních pomerančů – to jsou příklady podvodů, které stojí evropské občany spoustu peněz.

Hlavním orgánem EU, který se případy podvodné činnosti zabývá, je Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Jak oznámit úřadu OLAF podezření na podvod

Úkoly úřadu OLAF

 • Vyšetřuje podvody, případy korupce a jiné nezákonné činnosti.
 • Odhaluje a vyšetřuje závažné zneužití úřední moci ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU.
 • Pomáhá Evropské komisi při tvorbě a realizaci politik, jejichž cílem je podvodům předcházet a odhalovat je.

Vyšetřování

 1. Vyšetřování může zahrnovat výslechy a inspekce prostor, a to i mimo území EU. OLAF koordinuje také inspekce prováděné vnitrostátními úřady pro boj proti podvodům.
 2. Po skončení vyšetřování OLAF doporučí orgánům a institucím EU nebo vládám příslušných států, jaké podniknout kroky: trestní řízení, stíhání, zpětné vymáhání neoprávněně čerpaných finančních prostředků či jiná disciplinární opatření.
 3. Úřad také monitoruje, jak jsou tato doporučení prováděna.

Celní operace

Vnitrostátní celní orgány uvnitř Evropské unie i mimo ni provádějí s úřadem OLAF (a dalšími agenturami EU) pravidelně společné operace, jejichž cílem je zabránit pašování a podvodům v některých vysoce rizikových oblastech a na určených obchodních trasách.

Např. v říjnu 2014 bylo při jedné mezinárodní celní operaci zabaveno více než 1,2 milionu kusů padělaného zboží a 130 milionů cigaret. Operace s krycím názvem REPLICA se zaměřila na padělané výrobky (cigarety, voňavky, náhradní díly automobilů a jízdních kol, hračky, módní doplňky a elektrická zařízení) dovážené po moři.

Klíčové otázky

Pašování cigaret

Úniky na spotřební dani a clu z cigaret (zpravidla v důsledku pašování) představují jeden z nejčastějších podvodů v EU. Úřad OLAF obdrží oznámení ze strany svých partnerských organizací o podezřelém pohybu nákladních lodí, který prověří za pomoci zpravodajských služeb jednotlivých států s cílem získat informace o způsobech pašování.

V letech 2012–2014 vedly společné operace sledování plavidel provedené úřadem OLAF a vnitrostátními orgánů k zabavení:

 • 9 plavidel, na jejichž palubě se našlo přibližně 215 milionů cigaret (únik na cle ve výši 43 milionů eur)
 • kontejnerů s 93 miliony cigaret (únik na cle ve výši 15 milionů eur)

Padělaná eura

Od zavedení eura v roce 2002 způsobilo padělání této měny finanční škodu v hodnotě nejméně 500 milionů eur.

K řešení tohoto problému EU využívá:

 • právní předpisy – s jejich pomocí koordinuje opatření vnitrostátních orgánů, zajišťuje provádění náležitých ověřovacích opatření týkajících se mincí a bankovek a přijetí odpovídajících sankcí pro pachatele podle vnitrostátního práva
 • školení – pro vnitrostátní orgány, banky a donucovací a soudní orgány, které se na boji proti padělání eura podílejí (jak v EU, tak mimo ni) (financováno prostřednictvím programu Pericles)
 • analýzu padělaných mincí, kterou provádí Evropské vědeckotechnické centrum (nejčastěji u dvoueurových mincí)
 • společný postup – dojednávaný na schůzích odborníků z agentur jednotlivých členských zemí

Potřeba koordinovaných opatření na úrovni EU

Účinnost opatření k boji proti podvodům na úrovni EU stále ještě omezuje nejednotnost předpisů a postupů v členských zemích, což má za následek odlišný stupeň ochrany veřejných finančních prostředků.

V zájmu vyřešení těchto problémů se v současné době v evropských orgánech projednává nová směrnice o trestněprávní ochraně finančních zájmů EU, která by měla dále sladit definici trestných činů a sankcí.

Tato směrnice by poskytla právní základ pro fungování navrhovaného Úřadu evropského veřejného žalobce, jehož zřízení nyní projednávají vlády členských států.

Pokud tento úřad vznikne, měl by zlepšit vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících rozpočet EU. Vzhledem ke složitosti řady rozsáhlých podvodů, které se často odehrávají ve více než jedné zemi, čímž přesahují vnitrostátní jurisdikci, je hlavním účelem toho úřadu zajistit celoevropské prosazování práva.

Back to top