Европейски съюз

Борба с измамите

Борба с измамите

Контрабанда на цигари, фалшифициране на евромонети, избягване на плащането на вносни мита за обувки и дрехи, субсидии за отглеждане на портокали в несъществуващи ферми – всичко това са примери за измами в ущърб на европейските данъкоплатци.

Основният орган на ЕС за борба с тези дейности е Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Уведомяване на OLAF за евентуална измама

Какво прави OLAF?

 • разследва измами, корупция и други незаконни дейности,
 • открива и разследва случаи на тежки нарушения от страна на служители на ЕС,
 • помага на Европейската комисия в изготвянето и прилагането на политики за предотвратяване и откриване на измами.

Разследвания

 1. Разследванията могат да включват събеседвания и инспекции на помещения — включително извън ЕС. Освен това OLAF координира инспекции, извършвани от национални агенции за борба с измамите.
 2. След провеждане на разследване OLAF препоръчва действия на засегнатите институции на ЕС и национални правителства: наказателни разследвания, наказателно преследване, възстановяване на средства или други дисциплинарни мерки.
 3. OLAF също така наблюдава изпълнението на тези препоръки.

Митнически операции

Националните митнически служби, както в ЕС, така и извън него, редовно извършват съвместни операции с OLAF (и други агенции на ЕС), за да сложат край на контрабандата и измамите в някои области с висок риск и по определени маршрути.

Така например през октомври 2014 г. повече от 1,2 млн. фалшифицирани стоки и 130 млн. цигари бяха конфискувани при международна митническа операция. Операцията с кодовото наименование REPLICA бе насочена срещу вноса на фалшифицирани стоки по море, включително цигари, парфюми, резервни части за автомобили и велосипеди, играчки, модни аксесоари и електрически уреди.

Основни проблеми

Контрабанда на цигари

Избягването на плащане на акцизи и мита върху цигарите, което обикновено става чрез контрабанда, е сред основните видове измами в ЕС. OLAF получава уведомления от партниращите агенции за подозрителни придвижвания на товарни плавателни съдове и прави кръстосани проверки на информация от националното разузнаване, за да разбере как се извършва контрабандата.

Така например, в резултат на проведените съвместни операции на OLAF и националните агенции през периода 2012 — 2014 г. са задържани:

 • 9 плавателни съда с около 215 млн. цигари, за които неплатените акцизи и мита възлизат на 43 млн. евро;
 • контейнери с 93 млн. цигари, за които митата и акцизите са 15 млн. евро.

Фалшифициране на евро

От въвеждането на еврото през 2002 до днес фалшифицирането на единната валута е довело до финансови загуби в размер на поне 500 млн. евро.

ЕС се опитва да се справи с този проблем с помощта на:

 • законодателство, чрез което да се координират действията на националните органи, да се поддържат правилните мерки за установяване на автентичността на монетите и банкнотите и да се гарантира налагането на санкции на фалшификаторите според националното право.
 • обучение, финансирано чрез програмата „Перикъл“, за национални агенции, банки, правоприлагащи органи, съдебни органи и други участници в борбата с фалшифицирането на еврото както в ЕС, така и извън него.
 • анализ на фалшифицирани монети от Европейския технически и научен център (най-често монети от 2 евро).
 • съвместни действия — срещи с експерти от национални агенции.

По-съгласувани действия на равнище ЕС?

Действията за борба с измамите в ЕС все още са затруднени от наличието на различни правила и практики в отделните страни от Съюза. Това води до различна степен на защита за публичните средства.

За преодоляване на този проблем в момента в ЕС се обсъжда въвеждането на нова директива за защита на финансовите интереси на ЕС по наказателноправен ред, чрез която определенията за нарушения и санкции ще бъдат допълнително хармонизирани.

С тази директива ще се осигури правното основание за дейността на предложената Европейска прокуратура, която се обсъжда в момента от правителствата на страните членки.

Ако бъде създадена, Европейската прокуратура ще подобри разследването и преследването на нарушения в ущърб на бюджета на ЕС. Целта е да се осигури правоприлагане на равнище ЕС, като се има предвид сложността на много видове широкомащабни измами, които често включват повече от една държава и съответно излизат извън компетенциите на националните юрисдикции.

Back to top