Unjoni Ewrope

Politika Barranija u ta' Sigurtà

Politika Barranija u ta' Sigurtà

Il-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE, li żviluppat gradwalment matul bosta snin, tippermetti lill-UE titkellem u taġixxi bħala entità waħda fi kwistjonijiet dinjin. Dan jagħti lit-28 membru tal-UE ħafna aktar saħħa milli kieku kull membru jrid jaħdem għall-politiki tiegħu stess.

It-Trattat ta' Lisbona tal-2009 saħħaħ dan il-qasam ta' politika billi ħoloq

Paċi u sigurtà

Il-politika barranijia u ta' sigurtà tal-UE tfittex li

 • tippreserva l-paċi u ssaħħaħ is-sigurtà internazzjonali
 • tippromwovi l-kooperazzjoni internazzjonali
 • tiżviluppa u tikkonsolida
  • id-demokrazija
  • l-istat tad-dritt
  • ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali.

Diplomazija u sħubija

L-UE għandha rwol ewlieni fi kwistjonijiet varji mill-programm nukleari tal-Iran u l-istabbilizzazzjoni tas-Somalja u l-Qarn tal-Afrika b'mod ġenerali għall-ġlieda kontra t-tisħin globali. Il-politika konġunta barranija u ta' sigurtà tagħha, imfassla biex issolvi l-kunflitti u trawwem il-fehim internazzjonali, hija bbażata fuq id-diplomazija; il-kummerċ, l-għajnuna umanitarja, is-sigurtà u d-difiża ħafna drabi għandhom rwol kumplementari.

L-UE, bħala l-akbar donatur fid-dinja ta' finanzjament għall-iżvilupp, tinsab f'post uniku għall-kooperazzjoni mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Biss biss, il-piż demografiku u ekonomiku ta' blokk ta' 28 nazzjon jagħmilha qawwa maġġuri. Hi l-akbar kummerċjant dinji, bit-tieni munita tad-dinja, l-euro. It-tendenza lejn deċiżjonijiet konġunti ta' politika barranija ssaħħaħ l-influwenza tagħha.

L-UE żżomm sħubijiet mal-pajjiżi l-oħra ewlenin fid-dinja, inklużi l-qawwiet emerġenti. Tfittex li tiżgura li dawn ir-relazzjonijiet ikunu bbażati fuq l-interess u l-benefiċċji reċiproki. L-UE jkollha summits regolari maċ-Ċina, il-Ġappun, l-Indja, l-Istati Uniti, il-Kanada, u r-Russja. Ir-relazzjonijiet internazzjonali tagħha jinkludu:

 • l-edukazzjoni
 • l-ambjent
 • is-sigurtà u d-difiża
 • il-kriminalità
 • id-drittijiet tal-bniedem.

Missjonijiet għaż-żamma tal-paċi

L-UE bagħtet missjonijiet għaż-żamma tal-paċi f'għadd ta' postijiet fid-dinja fejn hemm l-inkwiet. F'Awwissu tal-2008, l-UE nnegozjat waqfien mill-ġlied bejn il-Georġja u r-Russja, bagħtet osservaturi tal-UE biex jimmonitorjaw is-sitwazzjoni (missjoni ta' sorveljanza tal-UE fil-Georġja) u pprovdiet għajnuna umanitarja lill-persuni spustati minħabba l-ġlied.

Fil-Kosovo, ġiet stabbilita forza qawwija tal-pulizija u l-ġustizzja (EULEX Kosovo) biex tgħin fl-iżgurar tal-liġi u l-ordni.

Il-mezzi ta' intervent

L-UE ma għandha ebda armata permanenti. Minflok, skont il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni (CSDP), hi tiddependi fuq forzi ad hoc mibgħuta mill-pajjiżi tal-UE li jinkludu:

 • operazzjonijiet konġunti ta' diżarm
 • missjonijiet umanitarji u ta' salvataġġ
 • pariri u assistenza fi kwistjonijiet militari
 • prevenzjoni ta' kunflitti u żamma tal-paċi
 • ġestjoni tal-kriżi, p.e. l-istabbiliment tal-paċi u l-istabblizzazzjoni wara l-kunflitt.

Mill-2003 l-UE wettqet xi 30 missjoni ċivili u operazzjonijiet militari fi 3 kontinenti. Kollha kienu reazzjonijiet għall-kriżijiet:

 • l-istabbiliment tal-paċi wara t-tsunami fl-Indoneżja
 • il-protezzjoni tar-refuġjati fil-Mali u r-Repubblika Ċentru-Afrikana
 • il-ġlieda kontra l-piraterija 'l barra mis-Somalja u l-Qarn tal-Afrika.

Issa l-UE għandha rwol importanti bħala fornitur tas-sigurtà.

Minn Jannar 2007, l-UE kienet kapaċi twettaq operazzjonijiet b'reazzjoni rapida b'2 gruppi militari individwali konkorrenti b'1,500 suldat il-wieħed. Jekk meħtieġ, tista' tniedi 2 operazzjonijiet kważi fl-istess ħin. Id-deċiżjonijiet ta' skjerament jittieħdu mill-ministri nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE li jiltaqgħu fil-Kunsill tal-UE.

Rabtiet aktar mill-qrib mal-ġirien tagħna: Politika Ewropea tal-Viċinat

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) tmexxi r-relazzjonijiet tal-UE ma' 16 mill-ġirien tagħha fin-Nofsinhar u l-Lvant.

Lejn in-Nofsinhar: l-Alġerija, l-Eġittu, il-Ġordan, Iżrael, il-Lebanon, il-Libja, il-Marokk, il-Palestina (din l-għażla ma tfissirx xi rikonoxximent tal-Palestina bħala stat u hi mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent tal-Palestina bħala stat), is-Sirja u t-Tuneżija.

Lejn il-Lvant: l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georġja, il-Moldova u l-Ukrajna.

Imfassla biex issaħħaħ ir-relazzjonijiet tal-UE mal-ġirien, il-politika toffri:

 • assoċjazzjoni politika
 • integrazzjoni ekonomika
 • żieda fil-mobilità għan-nies.

Hekk kif l-UE kibret, il-pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant u tal-Kawkasu tan-Nofsinhar saru ġirien eqreb. B'mod dejjem aktar, is-sigurtà, l-istabbiltà u l-prosperità tagħhom jaffettwaw tagħna. Fl-2009 tnediet inizjattiva ta' politika konġunta - is-Sħubija tal-Lvant - biex issaħħaħ ir-relazzjonijiet bejn l-UE u s-6 ġirien tal-Lvant. Kooperazzjoni eqreb bejn l-UE u l-imsieħba Ewropej tal-Lvant - l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Bjelorussja, il-Georġja, ir-Repubblika tal-Moldova u l-Ukrajna - hija element ewlieni fir-relazzjonijiet barranin tal-UE.

Wara r-ribelljonijiet tar-Rebbiegħa Għarbija, l-UE nediet mill-ġdid il-Politika Ewropea tal-Viċinat biex tagħti appoġġ aħjar lill-imsieħba li jkunu qed iwettqu riformi favur id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem. Din tfittex li tinkoragġixxi l-iżvilupp ekonomiku inklużiv f'dawn il-pajjiżi u li tippromwovi s-sħubija ma' varjetà ta' gruppi u organizzazzjonijiet, b'mod parallel mar-relazzjonijiet tal-UE mal-gvernijiet.

L-UE tappoġġa wkoll lill-pajjiżi ġirien li jkunu qed jaffaċċjaw il-kunflitt u l-kriżi. Hi d-donatur fuq quddiem għall-appoġġ għall-vittmi tal-kriżi fis-Sirja u, mill-2011 tat aktar minn €3.2 biljun. L-UE tfittex ukoll li tgħin lil-Libja fis-sitwazzjoni attwali diffiċli ta' politika u sigurtà.

L-UE tkompli tappoġġa l-isforzi internazzjonali għall-paċi fil-Lvant Nofsani. HI tappoġġa soluzzjoni ta' żewġ stati li permezz tiegħu stat Palestinjan jeżisti maġenb Iżrael. L-UE, in-NU, l-Istati Uniti u r-Russja (li flimkien jiffurmaw il-"Kwartett") qed jaħdmu flimkien biex iż-żewġ naħat jilħqu ftehim bejniethom. Qed jaħdmu mill-qrib ukoll ma' msieħba reġjonali dwar soluzzjoni paċifika għall-kunflitt.

Il-programm nukleari tal-Iran kien wieħed mill-aktar sorsi urġenti ta' tensjoni fix-xena internazzjonali. Il-ftehim storiku li ntlaħaq f'Novembru 2013 mal-komunità internazzjonali kien l-ewwel pass lejn it-tisjib ta' soluzzjoni għal din il-kwistjoni. Dan kien ta' mertu għar-rwol tal-UE li mexxiet it-taħditiet tal-paċi f'isem il-komunità internazzjonali.

L-Asja u l-Amerika Latina

L-UE qed tkabbar ir-relazzjonijiet mal-gruppi reġjonali fl-Asja u l-Amerika Latina. L-UE ħolqot "sħubijiet aktar b'saħħithom" mal-imsieħba Asjatiċi li qed jiżviluppaw b'mod rapidu – bi ftehimiet li jgħaqqdu l-elementi ekonomiċi, politiċi, soċjali u kulturali. Hi tagħti wkoll appoġġ sod lill-integrazzjoni fiż-żewġ reġjuni.

Il-Balkani tal-Punent

Il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għandhom interess fi sħubija fl-EU.

Pajjiż Status
Kroazja Ingħaqdet mal-UE bħala t-28 membru f'Lulju 2013
Montenegro, is-Serbja Bdiet in-negozjati għas-sħubija
L-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja Il-Kummissjoni rrakkomandat li jinbdew in-negozjati
Albanija Il-Kunsill approva l-applikazzjoni u l-Albanija issa "pajjiż kandidat"
Bożnija-Ħerzegovina, il-Kosovo Applikanti potenzjali

Għalkemm il-Kosovo ddikjara l-indipendenza mis-Serbja fl-2008, l-istatus internazzjonali tiegħu għadu mhux deċiż. Bis-saħħa tal-impenn tal-UE li tmexxi t-taħditiet, f'April 2013 intlaħaq ftehim storiku bejn iż-2 partijiet. Dan kien prova ċara tad-dedikazzjoni tal-prim ministri u r-Rappreżentant Għoli ta' qabel, Catherine Ashton, sabiex jiġu nnormalizzati r-relazzjonijiet. Juri wkoll l-impenn sod tal-UE lejn ir-rikonċiljazzjoni tal-Balkani tal-Punent.

It-teħid tad-deċiżjonijiet fil-politika barranija tal-UE

L-entità tat-teħid tad-deċiżjonijiet finali fl-UE hi l-Kunsill Ewropew li jlaqqa' flimkien il-kapijiet tal-istat u tal-gvern mill-blokk ta' 28 pajjiż membru. Il-Kunsill jiltaqa' 4 darbiet fis-sena biex jiddefinixxi l-prinċipji u l-linji ta' gwida ġenerali ta’ politika.

Ir-rwol tar-Rappreżentant Għoli huwa li jwassal biex il-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE tkun aktar konsistenti. Kull xahar hi tmexxi l-laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin (li fiha jiltaqgħu t-28 Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-UE). Tattendi wkoll għall-Kunsill Ewropew u tirrapporta dwar kwistjonijiet ta' affarijiet barranin.

Ħafna mid-deċiżjonijiet ta' politika barranija u ta' sigurtà jeħtieġu l-qbil tal-pajjiżi kollha tal-UE.

Ir-rwol tas-Servizz għall-Azzjoni Esterna (SEAE) hu li jappoġġja r-rwol tar-Rappreżentant Għoli. Hu jaġixxi bħala s-servizz diplomatiku tal-UE. Netwerk ta' aktar minn 139 Delegazzjoni u Uffiċċji mad-dinja kollha jippromwovi u jipproteġi l-valuri u l-interessi tal-Ewropa.

Back to top