Europeiska Unionen

Säker mat i EU

Säkra livsmedel från jord till bord

Att skydda hälsan är ett mål för alla EU:s lagar och standarder för jordbruk, djurhållning och livsmedelsproduktion. EU:s regelverk omfattar hela livsmedelskedjan i EU och gäller även varor som importeras och exporteras.

EU-länderna genomför dessa gemensamma standarder och ser till att de följs. EU granskar hur lagarna och kontrollerna används och fungerar och håller kurser för ansvariga myndigheter i EU och övriga världen.

EU:s politik för livsmedelssäkerhet är inriktad på fyra huvudområden:

  • Livsmedelshygien: livsmedelsföretag – från jordbruk till restauranger – måste följa EU:s livsmedelslagstiftning, även när de importerar livsmedel till EU.
  • Djurhälsa: hälsokontroller och hygienåtgärder för sällskapsdjur, lantbruksdjur och vilda djur, smittskyddsåtgärder och verktyg för att spåra förflyttningar av husdjur.
  • Växtskydd: åtgärder för att upptäcka och utrota skadegörare i ett tidigt skede för att förhindra spridning och garantera friska frön.
  • Främmande ämnen och restsubstanser: övervakning håller föroreningar borta från livsmedel och djurfoder. Gränsvärden för högsta godtagbara halter tillämpas på både inhemska och importerade livsmedel och foder.

 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) gör riskbedömningar och ger oberoende vetenskapliga råd som underlag till EU:s standarder för livsmedelssäkerhet.

Back to top