Evropska unija

Varnost hrane v EU

Politika EU o varnosti hrane ureja področje varne hrane „od vil do vilic“ in je namenjena zagotavljanju:

 1. varne in hranilne hrane in krme
 2. visoke ravni zdravja in dobrobiti živali ter varstva rastlin
 3. jasnih informacij o poreklu, vsebini/označevanju in uporabi hrane

Politika EU o varnosti hrane zajema:

 • celovito zakonodajo o varnosti hrane in krme ter higieni živil,
 • odločanje na podlagi tehtnih znanstvenih mnenj,
 • izvrševanje in nadzor.

V skladu s posebnimi predpisi za varstvo potrošnikov lahko veljajo posebni ukrepi za:

 • uporabo pesticidov, prehranskih dopolnil, barvil, antibiotikov ali hormonov,
 • aditive za živila, denimo konzervanse in aromatične snovi,
 • snovi, ki so v stiku z živili, denimo plastična embalaža,
 • navajanje sestavin, ki lahko povzročijo alergije,
 • zdravstvene trditve, kot je „nizka vsebnost maščob“ ali „visoka vsebnost vlaknin“.

Raznovrstnost živil na trgu EU

EU si prizadeva, da s standardi varnosti hrane ne bi s trga pregnala tradicionalnih živil , zadušila inovativnosti ali ogrozila kakovosti.

Kadar se EU in enotnemu trgu pridružijo nove države članice, lahko zanje veljajo prehodni ukrepi , dokler se ne prilagodijo visokim standardom varnosti hrane v EU. V prehodnem obdobju ne smejo izvažati živil, ki teh standardov ne izpolnjujejo.

Pri živilih, pri katerih se uporabljajo gensko spremenjeni organizmi, kloniranje in nanotehnologija (nova živila) , se Komisija zavzema za odgovorne inovacije. To zagotavlja varnost in spodbuja gospodarsko rast.

Bolezni živali – omejevanje izbruhov bolezni

Živali se lahko prosto prevažajo po vsej EU, vendar je treba standarde zdravstvenega varstva in dobrobiti živali spoštovati tudi med prevozom, ne samo na kmetiji. Pri izbruhih bolezni živali ima EU na voljo mehanizme in postopke za hitro ukrepanje in prepoved izdelkov, če je potrebno.

EU je z uvedbo potnih listov za domače živali omogočila, da lahko državljani na potovanje vzamejo svoje hišne ljubljenčke (mačke, pse in bele dihurje). Toda varnostni ukrepi, ki preprečujejo širjenje bolezni, veljajo tudi za domače živali.

Skrb za zdravje rastlin

Vse rastline in rastlinski material se lahko prosto prevažajo po vsej EU, če niso okuženi. S pregledom uvoženega rastlinskega materiala in nadzorom nad ozemljem EU lahko zgodaj odkrijemo nove škodljivce.

S preventivni ukrepi se izognemo kurativnim ukrepom, denimo uporabi pesticidov. Potni listi mladih dreves izkazujejo, da so drevesa zrasla v zdravih pogojih.

Sistem hitrega obveščanja

EU je uvedla sistem hitrega obveščanja za živila in krmo, da bi prebivalce Unije obvarovala pred živilskimi izdelki, ki ne izpolnjujejo evropskih standardov varnosti hrane. Sistem tudi omogoča odkrivanje vsebnosti prepovedanih snovi ali presežnih količin nevarnih snovi v živilih, kot so ostanki veterinarskih zdravil v mesu ali rakotvornih barvil v hrani.

Takoj po odkritju nevarnosti se opozorila o nevarnosti objavijo v vsej EU. Včasih zadošča, da se ustavi ena sama serija izdelkov, včasih pa je treba zaustaviti celotno pošiljko določenih izdelkov s kmetije, tovarne ali vstopnega pristanišča. Umakniti je mogoče tudi izdelke, ki so že v skladiščih in trgovinah.

Sledljivost in obvladovanje tveganja

Ob obsežnih izbruhih živalskih bolezni ali množičnih zastrupitvah s hrano lahko organi EU sledijo potovanje živila po celotni proizvodni verigi, najsi gre za žive živali, proizvode živalskega izvora ali rastline.

Sledljivost živil in obvladovanje tveganja omogoča računalniški veterinarski sistem TRACES , tj. elektronski sistem mejnih kontrol in certificiranja blaga.

Odločanje na podlagi znanstvenih dejstev

Politika varnosti hrane EU temelji na znanstvenih dokazih. Evropska agencija za varnost hrane daje Evropski komisiji in EU neodvisne znanstvene nasvete pri pripravi zakonodaje in svetuje snovalcem politik v zvezi z živili, ki predstavljajo nevarnost za zdravje.

Komisija uporablja previdnostno načeloukrepa takoj , ko znanstveniki menijo, da obstaja morebitna nevarnost.

Izvrševanje in nadzor

Komisija uveljavlja zakonodajo EU o hrani in krmi:

 • s preverjanjem, ali so vse države članice EU prenesle predpise EU v svojo nacionalno zakonodajo in jih izvajajo,
 • z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem, v državah članicah in zunaj EU, ki jih izvaja njen Urad za prehrano in veterinarstvo .

Urad za prehrano in veterinarstvo preverja posamezne obrate za proizvodnjo hrane, toda njegova glavna naloga je ugotoviti, ali države EU in druge države z ustreznimi mehanizmi lahko dosežejo, da njihovi pridelovalci in predelovalci hrane izpolnjujejo stroge varnostne standarde EU. Leta 2013 je urad prevzel tudi nadzor nad medicinskimi pripomočki.

Varnost hrane

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top