Európska únia

Bezpečnosť potravín v EÚ

Bezpečnosť potravín v EÚ

Bezpečné potraviny z farmy až na stôl

Ochrana zdravia je cieľom všetkých právnych predpisov a noriem EÚ týkajúcich sa poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a výroby potravín. Celý proces výroby potravín a spracovateľský reťazec, ako aj dovoz a vývoz tovaru upravuje rozsiahly súbor právnych predpisov EÚ.

Krajiny EÚ uplatňujú tieto harmonizované normy a zavádzajú kontroly na ich presadzovanie. EÚ dohliada na uplatňovanie týchto právnych predpisov a vykonávanie kontrol, ako aj ich účinnosť a zároveň zabezpečuje odbornú prípravu pre príslušné orgány na úrovni EÚ aj na medzinárodnej úrovni.

Politika bezpečnosti potravín v EÚ, ako aj opatrenia v tejto oblasti sa sústreďujú na 4 hlavné oblasti ochrany:

  • Hygiena potravín: potravinárske podniky od fariem po reštaurácie vrátane podnikov, ktoré dovážajú potraviny do EÚ, musia dodržiavať potravinové právo EÚ.
  • Zdravie zvierat: hygienické kontroly a sanitárne opatrenia týkajúce sa spoločenských, hospodárskych a voľne žijúcich zvierat slúžia na monitorovanie a manažment chorôb a sledovanie pohybu všetkých hospodárskych zvierat.
  • Zdravie rastlín: odhaľovaním a eradikáciou škodcov v skorom štádiu sa zabraňuje ich šíreniu a zabezpečuje sa zdravé osivo.
  • Kontaminanty a rezíduá: monitorovaním sa zabraňuje kontaminácii potravín a krmív. Na domáce a dovážané potraviny a krmivá sa uplatňujú maximálne prípustné limity.

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonáva nezávislé hodnotenia rizík a poskytuje vedecké poradenstvo, ktoré sú podkladom pre normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín.

Back to top