Európska únia

Bezpečnosť potravín v EÚ

Bezpečnosť potravín v EÚ

Politika EÚ v oblasti bezpečnosti potravín pokrýva potraviny z farmy až na stôl. Jej cieľom je zaručiť:

 1. bezpečné a výživné potraviny a krmivá,
 2. vysokú úroveň zdravia zvierat, dobré životné podmienky zvierat a ochranu rastlín,
 3. jasné informácie o pôvode, obsahu/označovaní a používaní potravín.

Politika EÚ v oblasti potravín zahŕňa:

 • komplexné právne predpisy o bezpečnosti potravín a krmív a potravinovej hygiene,
 • prijímanie rozhodnutí na základe podložených vedeckých dôkazov,
 • presadzovanie a kontroly.

V odôvodnených prípadoch špecifickej ochrany spotrebiteľa môžu existovať osobitné opatrenia , ktoré regulujú:

 • používanie pesticídov, potravinových doplnkov, farbív, antibiotík alebo hormónov,
 • množstvo prídavných látok v potravinách, ako sú konzervačné látky a arómy,
 • materiály, s ktorými potraviny prichádzajú do kontaktu (napríklad plastové obaly),
 • označovanie zložiek, ktoré môžu vyvolávať alergie,
 • zdravotné tvrdenia ako napríklad „s nízkym obsahom tuku“ alebo „s vysokým obsahom vláknin“.

Ochrana rozmanitosti na potravinovom trhu EÚ

EÚ dbá o to, aby v dôsledku potravinových noriem nedochádzalo k vytláčaniu tradičných potravín z trhu, utlmovaniu inovácie či znižovaniu kvality potravín.

Keď nové krajiny vstúpia do EÚ (a tým pádom na jednotný európsky trh), niekedy potrebujú prechodné opatrenia , kým zosúladia svoje právne predpisy s prísnymi normami EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Počas tohto obdobia však tieto krajiny nemôžu vyvážať potraviny, ktoré tieto normy nespĺňajú.

Pokiaľ ide o geneticky modifikované organizmy (GMO), klonovanie a nanotechnológiu (takzvané „nové potraviny“) , Komisia presadzuje zodpovednú inováciu. Týmto zaručuje bezpečnosť a podporuje hospodársky rast.

Predchádzanie epidémiám chorôb zvierat

Zvieratá možno voľne prevážať po celej EÚ. Normy týkajúce sa zdravia a dobrých podmienok zvierat, ktoré platia na farmách, sa však musia dodržiavať aj počas prepravy. Ak dôjde k prepuknutiu chorôb zvierat, EÚ má mechanizmy a postupy, ktoré jej umožňujú rýchlo zasiahnuť a v prípade potreby zastaviť obchodovanie.

Pasy pre domácich miláčikov umožňujú, aby si ľudia vzali napríklad svojho psa alebo mačku na dovolenku. Aby sa predišlo šíreniu chorôb, bezpečnostné opatrenia sa na spoločenské zvieratá vzťahujú v rovnakej miere ako na všetky ostatné zvieratá.

Zdravie rastlín

Rastliny a rastlinný materiál je možné prevážať v EÚ pod podmienkou, že nie sú napadnuté škodcami. Skríning dovezeného rastlinného materiálu a monitorovanie územia EÚ pomáhajú včas identifikovať nových škodcov.

To znamená, že sa môžu prijať preventívne kroky, ktorými sa predchádza ozdravným opatreniam, akým je napríklad použitie pesticídov. Rastlinný pas pre mladé stromy preukazuje, že rastlina vyrástla v zdravom prostredí.

Systém včasného varovania

EÚ prevádzkuje systém rýchleho varovania (RASFF) na ochranu občanov pred potravinami, ktoré nespĺňajú európske predpisy o bezpečnosti potravín. Tento systém zároveň pomáha zistiť, či potraviny neobsahujú zakázané zložky alebo nadmerné množstvo rizikových látok, napríklad zvyšky veterinárnych liekov v mäse alebo rakovinotvorné farbivá v potravinách.

Keď sa objaví takáto hrozba, varovanie smeruje do všetkých členských štátov EÚ. Niekedy stačí zastaviť jedinú várku, ale v prípade potreby sa zastavia všetky zásielky príslušného výrobku z poľnohospodárskeho podniku, spracovateľského závodu alebo vstupného prístavu. Výrobky, ktoré sa už nachádzajú v skladoch a obchodoch, je možné stiahnuť.

Vysledovateľnosť a riadenie rizík

Ak sa niekde objavia prípady ochorení zvierat alebo otráv spôsobených potravinami, ktoré ohrozujú zdravie európskych spotrebiteľov, orgány EÚ dokážu vystopovať pôvod potravín až k ich prvotnému producentovi, a to bez ohľadu na to, či ide o živočíšne produkty, rastliny alebo živé zvieratá.

Vysledovateľnosť a riadenie rizík sa zabezpečuje prostredníctvom systému TRACES (obchodný kontrolný a expertný systém) , elektronického systému hraničných kontrol a certifikácie obchodovateľných tovarov.

Rozhodnutia založené na spoľahlivých vedeckých poznatkoch

Veda je základom politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Pri vzniku legislatívnych návrhov a prijímaní rozhodnutí v prípade ohrozenia bezpečnosti potravín sa Európska komisia a členské štáty opierajú o poradenstvo Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Pri rozhodovaní o ďalšom postupe Európska komisia uplatňuje tzv. zásadu predchádzania škodám – ak sa vedci vyjadria, že existuje čo i len potenciálne riziko, Komisia koná bezodkladne .

Presadzovanie a kontrola

Komisia presadzuje právne predpisy v oblasti potravín prostredníctvom:

 • riadneho zapracovania právnych predpisov EÚ do právnych poriadkov jednotlivých štátov a ich efektívneho uplatňovania,
 • vykonávaním kontrol na mieste v členských štátoch a tretích krajinách zo strany Potravinového a veterinárneho úradu (FVO) .

Potravinový a veterinárny úrad kontroluje jednotlivé prevádzky na výrobu potravín. Jeho hlavnou úlohou je však monitorovať, či majú členské štáty EÚ a iné krajiny potrebné mechanizmy na to, aby dokázali zabezpečiť, že ich vlastní producenti dodržiavajú prísne normy EÚ. Od roku 2013 sa jeho činnosť rozšírila aj na zdravotnícke pomôcky.

Publication

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top