Unia Europejska

Bezpieczeństwo żywności w UE

Bezpieczeństwo żywności w UE

Zapewnienie bezpiecznej żywności od pola do stołu

Ochrona zdrowia jest celem wszystkich unijnych przepisów i norm w sektorach rolnictwa, hodowli zwierząt i produkcji żywności. Obszerny zbiór ogólnounijnych przepisów obejmuje cały łańcuch produkcji i przetwarzania żywności w Unii, jak również towary importowane i eksportowane.

Państwa UE wdrażają te zharmonizowane normy i ustanawiają kontrole w celu ich egzekwowania. Unia przeprowadza audyty stosowania i skuteczności przepisów i kontroli, a także organizuje szkolenia dla odpowiedzialnych w tej dziedzinie organów unijnych i międzynarodowych.

Polityka UE w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz powiązane działania koncentrują się na czterech głównych obszarach ochrony:

  • Higiena żywności: przedsiębiorstwa spożywcze, od gospodarstw po restauracje, muszą przestrzegać unijnego prawa żywnościowego – również te firmy, które importują żywność do UE.
  • Zdrowie zwierząt: dzięki kontrolom i środkom sanitarnym dotyczącym zwierząt dzikich, domowych i gospodarskich monitoruje się i zwalcza choroby, a także śledzi przemieszczanie wszystkich zwierząt gospodarskich.
  • Zdrowie roślin: dzięki wykrywaniu i zwalczaniu szkodników na wczesnym etapie nie dopuszcza się do ich rozprzestrzeniania i zapewnia zdrowe nasiona.
  • Zanieczyszczenia i pozostałości: dzięki monitoringowi żywność i pasza są wolne od zanieczyszczeń. Do krajowych i importowanych produktów spożywczych i paszowych zastosowanie mają maksymalne dopuszczalne limity.

 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opracowuje niezależne oceny ryzyka i opinie naukowe, na podstawie których powstają unijne normy w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Back to top