Eiropas Savienība

Pārtikas nekaitīgums ES

Pārtikas nekaitīgums ES

Pārtikas nekaitīguma politika aptver visu pārtikas ciklu, no ražotāja līdz patērētājam. Tās mērķis ir garantēt:

 1. nekaitīgu, uzturvielām bagātu pārtiku un dzīvnieku barību,
 2. augsta līmeņa dzīvnieku veselību un labturību un augu aizsardzību,
 3. skaidru informāciju par pārtikas izcelsmi, saturu, marķējumu un izmantojumu.

ES pārtikas politika ietver:

 • visaptverošu likumdošanu par pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu un pārtikas produktu higiēnu,
 • pārbaudītu zinātnisku informāciju, kas kalpo par lēmumu pamatojumu,
 • izpildes politiku un kontroli.

Ja ir pamats sevišķai patērētāju aizsardzībai, var tikt noteikti īpaši pasākumi , kas regulē

 • pesticīdu, pārtikas piedevu, krāsvielu, antibiotiku un hormonu izmantojumu,
 • pārtikas piedevas, piemēram, konservantus un aromatizētājus,
 • izstrādājumus, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, piemēram, plastmasas iesaiņojumu,
 • to sastāvdaļu marķēšanu, kas var izraisīt alerģijas,
 • veselīguma norādes, piemēram, “zems tauku saturs” un “augsts šķiedrvielu saturs”.

Daudzveidības nodrošināšana ES pārtikas produktu tirgū

ES pieliek daudz pūļu, lai tradicionālie produkti augsto pārtikas standartu dēļ netiktu izstumti no tirgus, lai neapsīktu jauninājumi un neciestu kvalitāte.

Kad, pievienodamās ES, vienotajā tirgū ienāk jaunas dalībvalstis, tām var būt vajadzīgi pārejas noteikumi , kas ļauj pielāgoties ES augstajiem pārtikas drošības standartiem. Šajā laikā tām nav atļauts eksportēt pārtikas produktus, kas neatbilst šiem standartiem.

Kas attiecas uz pārtiku, kura satur ģenētiski modificētus organismus (ĢMO), ir saistīta ar klonēšanu vai nanotehnoloģiju (t.s. jaunā pārtika) , Komisija atbalsta atbildīgu inovāciju. Tā ir vislabākā drošības garantija ES pilsoņiem un vislielākais ekonomiskās izaugsmes stimuls.

Dzīvnieku slimības — epidēmiju iegrožošana

Dzīvniekus var brīvi pārvietot ES. Taču veselības un labturības standarti, kas ir spēkā lauku saimniecībā, jāievēro arī transportēšanas laikā. Dzīvnieku slimību uzliesmojumu gadījumā ES ir mehānismi un procedūras, lai ātri rīkotos un aizliegtu produktus, ja nepieciešams.

ES “lolojumdzīvnieku pase” ļauj cilvēkiem ņemt līdzi ceļojumā lolojumdzīvniekus (kaķus, suņus un baltos seskus). Tomēr, lai apturētu slimību izplatīšanos, arī uz lolojumdzīvniekiem, tāpat kā uz citiem dzīvniekiem, attiecas piesardzības pasākumi.

Augu veselība

Visus augus un augu materiālus var pārvietot visā ES, ja vien tie ir brīvi no kaitēkļiem. Importētā augu materiāla pārbaudes un uzraudzība ES teritorijā palīdz atklāt jaunus kaitēkļus agrīnā posmā.

Tas nozīmē, ka var tikt veikti profilaktiski pasākumi, tādējādi izvairoties no koriģējošiem pasākumiem, piemēram, pesticīdu izmantošanas. Koku stādiem izsniegta augu pase parāda, ka tie audzēti veselīgos apstākļos.

Agrīnās brīdināšanas sistēma

ES darbojas agrīnās brīdināšanas sistēma RASFF, kas pasargā iedzīvotājus no pārtikas produktiem, kuri neatbilst Eiropas pārtikas nekaitīguma noteikumiem. Šajā sistēmā seko līdzi arī tam, lai pārtikas produktu sastāvā pārmērīgā daudzumā nebūtu aizliegtu vai augsta riska vielu, piemēram, veterināro zāļu atlieku gaļā vai kancerogēnu krāsvielu pārtikā.

Kolīdz tiek konstatēti draudi, brīdinājumi tiek izplatīti visā ES. Iespējams, ka vajag bloķēt tikai vienu partiju, taču vajadzības gadījumā apturēs visus konkrētā produkta sūtījumus no lauku saimniecības, ražotnes vai ievešanas ostas. Produkti, kas jau ir noliktavu un veikalu plauktos, var tikt izņemti no apgrozības.

Izsekojamība un riska pārvaldība

Ja izceļas vērā ņemama dzīvnieku slimības epidēmija vai daudzi Eiropas patērētāji saindējas ar pārtiku, ES iestādes var izsekot pārtikas produktu pārvietošanai visā ražošanas ķēdē, — lai tie būtu dzīvi dzīvnieki vai dzīvnieku vai augu valsts izcelsmes produkti.

Šīs izsekojamības un riska pārvaldības funkcijas nodrošina tirdzniecības kontroles sistēma TRACES , elektroniska sistēma, kas ļauj uzraudzīt robežas un sertificēt tirgū laistās preces.

Lēmumu zinātniska pamatotība

ES pārtikas nekaitīguma politikas pamatā ir zinātne. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) sniedz Eiropas Komisijai un ES valstīm neatkarīgus zinātniskus padomus, kad tiek sagatavota likumdošana vai tiek konstatēts ar pārtiku saistīts risks.

Komisija piemēro piesardzības principu — tā rīkojas tūlīt , ja zinātnieki apgalvo, ka ir potenciālas briesmas.

Izpilde un kontrole

Komisija gādā par pārtikas jomā pieņemto ES tiesību aktu izpildi.

 • Tā pārbauda, vai visas ES valstis savos tiesību aktos ir iestrādājušas ES likumdošanu un ievēro to.
 • Šī uzdevuma veikšanā tai palīdz Pārtikas un veterinārais birojs (PVB) , kurš īsteno pārbaudes uz vietas gan ES robežās, gan ārpus tām.

Pārtikas un veterinārais birojs pārbauda atsevišķas pārtikas ražotnes. Tomēr tā galvenais uzdevums ir pārliecināties, vai ES un trešo valstu valdībām ir mehānismi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka vietējie pārtikas ražotāji ievēro augstos ES pārtikas drošuma standartus. Kopš 2013. gada tas ir paplašinājis savu darbību, aptverot medicīnas ierīces.

Pārtikas nekaitīgums

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top