Eiropas Savienība

Pārtikas nekaitīgums ES

Pārtikas nekaitīgums ES

Pārtikas nekaitīgums no ražotāja līdz patērētājam

ES tiesību akti un standarti lauksaimniecības, lopkopības un pārtikas ražošanas nozarē ir pieņemti ar mērķi aizsargāt sabiedrības veselību. Apjomīgais ES tiesību aktu kopums aptver visu pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes ķēdi ES, kā arī importētās un eksportētās preces.

ES valstis īsteno šos saskaņotos standartus un kontrolē to piemērojumu. ES pārbauda tiesību aktu un kontroles pasākumu piemērošanu un efektivitāti, kā arī nodrošina kompetento ES un starptautisko iestāžu apmācību.

ES politika un rīcība pārtikas nekaitīguma jomā aptver 4 galvenās aizsardzības jomas:

  • pārtikas higiēna: pārtikas nozares uzņēmumiem — no saimniecībām līdz restorāniem, ieskaitot uzņēmumus, kuri importē pārtiku ES, — ir jāievēro ES pārtikas aprites tiesību akti;
  • dzīvnieku veselība: lolojumdzīvnieku, lauksaimniecības dzīvnieku un savvaļas dzīvnieku sanitārā kontrole un pasākumi, slimību novērošana un novēršana, lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas izsekošana;
  • augu veselība: kaitīgo organismu atklāšana un izskaušana agrīnā stadijā novērš šo organismu izplatīšanos un nodrošina to, ka sēklas ir veselīgas;
  • piesārņotāji un atliekas: uzraudzība ļauj novērst pārtikas un dzīvnieku barības piesārņošanu. Vietējā ražojuma un ievestajai pārtikai un barībai ir noteiktas piesārņotāju un atlieku maksimāli pieļaujamās robežas.

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) sniedz neatkarīgus riska novērtējumus un zinātniskus ieteikumus, kas ir pamatā ES pārtikas nekaitīguma standartiem.

Back to top