Europos Sąjunga

Maisto sauga ES

ES maisto saugos politika – tai maisto produktams įvairiais etapais (nuo lauko iki stalo) taikoma politika. Ja siekiama užtikrinti:

 1. kad maistas ir pašarai būtų saugūs ir maistingi;
 2. kad gyvūnų sveikatos, gerovės ir augalų apsaugos standartai būtų aukšti;
 3. kad būtų teikiama aiški informacija apie maisto produktų kilmę, sudėtį, ženklinimą ir vartojimą.

ES maisto politika – tai:

 • visa apimantys maisto, pašarų saugos ir maisto higienos teisės aktai,
 • patikimos mokslinės rekomendacijos, kuriomis galima grįsti sprendimus,
 • vykdymo užtikrinimas ir patikros.

Tose srityse, kuriose reikalinga ypatinga vartotojų apsauga, gali būti taikomos specialiosios taisyklės dėl:

 • pesticidų, maisto papildų, dažiklių, antibiotikų arba hormonų naudojimo,
 • maisto priedų, pavyzdžiui, konservantų ir kvapiųjų medžiagų,
 • medžiagų, su kuriomis gali liestis maisto produktai, pavyzdžiui, pakuočių plastiko,
 • alergiją galinčių sukelti sudedamųjų dalių ženklinimo,
 • sveikumo teiginių, tokių kaip „mažai riebalų“ arba „daug skaidulų“.

Įvairovė Europos Sąjungos maisto produktų rinkoje

ES labai stengiasi užtikrinti, kad dėl reikalavimų maistui iš rinkos nebūtų išstumti tradiciniai maisto produktai , kad nebūtų stabdomos naujovės ir nenukentėtų kokybė.

Į ES įstojusioms ir prie bendrosios rinkos prisijungusioms naujoms valstybėms narėms gali būti reikalingos pereinamojo laikotarpio priemonės , kad jos galėtų pasirengti vykdyti griežtus ES maisto saugos reikalavimus. Per tą laiką jos negali eksportuoti tų reikalavimų neatitinkančių maisto produktų.

Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), klonavimo ir maisto produktų, kurių gamyboje naudojamos nanotechnologijos, (naujoviškų maisto produktų) srityje Komisija skatina inovacijas diegti atsakingai. Taip užtikrinama sauga ir skatinamas ekonomikos augimas.

Gyvūnų ligų protrūkių pažabojimas

Gyvūnai gali būti laisvai pervežami visoje ES. Bet ūkyje taikomų gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimų turi būti laikomasi ir juos vežant. ES turi parengusi mechanizmus ir procedūras, kad gyvūnų ligų protrūkių atveju galėtų veikti greitai ir prireikus uždrausti produktus.

Keliaudami žmonės gali vežtis savo augintinius (kates, šunis ir šeškus) su jiems išduotais ES gyvūnų augintinių pasais. Tačiau, siekiant užkirsti kelią ligų plitimui, gyvūnams augintiniams, kaip ir kitiems gyvūnams, taikomos atsargumo priemonės.

Augalų sveikata

Visus augalus ir augalų medžiagą galima vežti iš bet kurios ES šalies į kitą, svarbu, kad jie nebūtų užkrėsti kenkėjais. Kad nauji kenkėjai būtų aptikti anksti, importuojama augalų medžiaga yra tikrinama, be to, stebima padėtis visoje ES.

Taip galima imtis prevencinių veiksmų ir išvengti gydomųjų priemonių, pvz., pesticidų naudojimo. Mažam medeliui suteikiamas augalo pasas patvirtina, kad jis augintas tinkamomis sąlygomis.

Išankstinio perspėjimo sistema

ES veikia Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF), skirta apsaugoti žmones nuo maisto, kuris neatitinka Europos maisto saugos taisyklių. Naudojantis šia sistema taip pat aptinkamos maisto produktų sudėtyje esančios draudžiamos medžiagos arba pernelyg dideli labai pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, veterinarinių vaistų likučių mėsoje arba kancerogeninių dažiklių maiste, kiekiai.

Nustačius grėsmę, apie ją įspėjama visoje ES. Gali pakakti sustabdyti vieną produktų partiją, bet prireikus bus sustabdytos visos tam tikro produkto siuntos iš ūkio, gamyklos ar įvežimo uosto. Sandėliuose ir parduotuvėse jau esantys produktai gali būti išimti iš prekybos.

Atsekamumas ir rizikos valdymas

Įvykus dideliam gyvūnų ligos arba Europos vartotojų apsinuodijimo maistu protrūkiui, ES valdžios institucijos gali atsekti visą maisto produktų gamybos grandinę iki pat jos pradžios: gyvų gyvūnų, gyvūninių produktų arba augalų.

Šią atsekamumo ir rizikos valdymo galimybę suteikia sistema TRACES (angl. „Trade Control and Expert System“) . Tai elektroninė sienų kontrolės ir parduodamų prekių sertifikavimo sistema.

Sprendimų grindimas patikimais moksliniais duomenimis

ES maisto saugos politika grindžiama moksliniais duomenimis. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) Europos Komisijai ir ES šalims teikia nepriklausomas mokslines rekomendacijas, kai rengiami teisės aktai, o politikai sprendžia dėl nesaugių maisto produktų kylančios grėsmės klausimus.

Komisija laikosi atsargumo principo : jei mokslininkai teigia, kad iškilęs bent potencialus pavojus, ji nedelsdama imasi veiksmų.

Teisės aktų įgyvendinimas ir kontrolė

Komisija užtikrina ES maisto srities teisės aktų vykdymą šiais būdais:

 • tikrina, ar visos ES šalys perkelia ES teisės aktus į nacionalinę teisę ir juos įgyvendina,
 • Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnyba (FVO) atlieka patikras vietoje tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų.

Maisto ir veterinarijos tarnyba tikrina atskiras maisto gamyklas, tačiau jos pagrindinė užduotis yra tikrinti, ar ES ir kitų šalių vyriausybės turi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų nacionaliniai maisto gamintojai laikytųsi griežtų ES maisto saugos reikalavimų. Nuo 2013 m. į Maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos sritį įtraukti ir medicinos prietaisai.

Maisto sauga

Rankraštis atnaujintas 2014 m. novembris mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių

Back to top