Europska unija

Sigurnost hrane u EU-u

Sigurnost hrane u EU-u

Sigurnost hrane – od poljoprivrednoga gospodarstva do tanjura

Zdravlje se nastoji zaštititi ukupnim zakonodavstvom i normama EU-a u sektorima poljoprivrede, uzgoja životinja i proizvodnje hrane. Opsežnim zakonodavstvom koje se primjenjuje diljem EU-a obuhvaćeni su cjelokupna proizvodnja hrane i lanac prerade u EU-u te uvezena i izvezena roba.

Države članice EU-a provode te usklađene norme i uspostavljaju kontrolu za njihovu provedbu. EU provjerava primjenu i učinkovitost zakona i kontrola te osigurava osposobljavanje za nadležna tijela EU-a i međunarodna tijela.

Politika i djelovanje EU-a u vezi sa sigurnosti hrane odnose se na četiri glavna područja zaštite:

  • Higijena hrane: subjekti u poslovanju hranom, od poljoprivrednih gospodarstava do restorana, a i poduzeća koja hranu uvoze u EU, moraju se pridržavati zakonodavstva EU-a u vezi s hranom.
  • Zdravlje životinja: sanitarnim kontrolama i mjerama za kućne ljubimce te domaće i divlje životinje nadziru se i sprečavaju bolesti te se mogu pratiti sve životinje s poljoprivrednih gospodarstava.
  • Zdravlje bilja: ranim otkrivanjem i iskorjenjivanjem nametnika sprečava se njihovo širenje i osigurava zdravo sjeme.
  • Kontaminanti i ostaci: praćenjem se sprečava da kontaminanti završe u hrani i hrani za životinje. Najveće dopuštene granične vrijednosti primjenjuju se na domaću i uvoznu hranu i hranu za životinje.

 

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) provodi neovisne procjene rizika i znanstveno savjetovanje na kojima se potom temelje norme EU-a o sigurnosti hrane.

Back to top