Euroopan Unioni

Elintarviketurvallisuus EU:ssa

Elintarviketurvallisuus EU:ssa

EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikan alaan kuuluu koko elintarvikeketjun maatilalta ruokapöytään. Toimintapolitiikan tavoitteena on varmistaa

 1. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus ja ravintopitoisuus
 2. eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvien terveys
 3. elintarvikkeiden alkuperää, sisältöä ja merkintöjä sekä käyttöä koskevan tiedon selkeys.

EU:n elintarvikepolitiikan osatekijät ovat:

 • elintarvikkeiden ja eläinten rehujen turvallisuutta ja elintarvikehygieniaa koskeva lainsäädäntö
 • luotettava tutkimustieto päätösten perustana
 • toimeenpano ja tarkastukset.

Tarvittaessa voidaan erityissäännöin säännellä seuraavanlaisia toimia ja tuotteita:

 • torjunta-aineiden, ravintolisien, väriaineiden, antibioottien ja hormonien käyttö
 • elintarvikkeiden lisäaineet, kuten säilöntä- ja makuaineet
 • elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat aineet, kuten muovipakkaukset
 • mahdollisesti allergisoivien ainesosien ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä
 • terveysväittämien, kuten "vähärasvainen" tai "runsaskuituinen", käyttö.

Monimuotoisuus EU:n elintarvikemarkkinoilla

EU huolehtii tarkasti siitä, että perinteisiä elintarvikkeita ei turvallisuusvaatimusten vuoksi jouduta vetämään pois markkinoilta, innovointia ei tukahduteta eikä laatu kärsi.

Kun EU:hun ja sen sisämarkkinoille tulee uusia jäsenmaita, niille säädetään usein siirtymäaika , jonka kuluessa niiden on omaksuttava EU:n tiukat elintarviketurvallisuusnormit. Tuotteita, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia, ei siirtymäaikanakaan saa viedä muihin maihin.

Muuntogeenisten organismien, kloonauksen ja nanoteknologian käyttöön – toisin sanoen uuselintarvikkeisiin – komissio soveltaa vastuullisen innovoinnin periaatetta. Näin voidaan sekä varmistaa turvallisuus että edistää talouskasvua.

Eläintaudit

Eläimiä voi kuljettaa vapaasti EU:n alueella. On kuitenkin huolehdittava siitä, että maatiloja koskevat eläinten terveys- ja hyvinvointivaatimukset täyttyvät myös kuljetuksen aikana. Jos todetaan eläintauteja, EU:lla on käytössään menettelyjä, joiden avulla voidaan toimia nopeasti ja tarvittaessa kieltää tuotteita.

EU:n lemmikkieläinpassi helpottaa oman lemmikin (kissa, koira tai fretti) ottamista mukaan lomamatkalle. Myös lemmikkieläimiin sovelletaan tiettyjä varotoimia, joilla estetään eläintautien leviäminen.

Kasvien terveys

Kaikkia kasveja ja kasviaineistoa voidaan kuljettaa vapaasti EU:n alueella, jos niissä ei ole tuholaisia eikä kasvitauteja. EU-maihin tuotavan kasviaineiston seulonnalla ja EU:n sisäisellä valvonnalla pyritään havaitsemaan haitalliset organismit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kun ongelmat havaitaan varhain, voidaan ryhtyä ennalta ehkäiseviin toimiin ja välttää korjaavat toimet, kuten torjunta-aineiden käyttö. Ns. kasvipassin avulla voidaan osoittaa, että taimet on kasvatettu terveysvaatimusten mukaisissa oloissa.

Varhaisvaroitusjärjestelmä

EU:lla on nopea RASF-varhaisvaroitusjärjestelmä, jonka avulla suojellaan kansalaisia EU:n elintarviketurvallisuussääntöjen vastaisilta elintarvikkeilta. Sen avulla pyritään havaitsemaan elintarvikkeet, jotka sisältävät kiellettyjä aineita tai liikaa ns. suuririskisiä aineita, kuten eläinten lääkeaineiden jäämiä tai syöpää aiheuttavia väriaineita.

Jos uhka havaitaan, hälytys annetaan koko EU:ssa. Yksittäisen erän poistaminen voi riittää, mutta tarvittaessa voidaan pysäyttää kaikki tietyn tuotteen lähetykset maatilalta, tehtaasta tai tuontisatamasta. Varastoihin tai kauppoihin ehtineet tuotteet voidaan vetää takaisin.

Elintarvikkeiden jäljitettävyys ja riskinhallinta

Jos todetaan laajoja eläintautiepidemioita tai ruokamyrkytystapauksia, EU:n viranomaiset voivat jäljittää elintarvikkeiden liikkeet koko tuotantoketjussa. Tämä koskee niin eläimiä, niistä saatavia tuotteita kuin kasvejakin.

Elintarvikkeiden jäljitettävyyden ja riskinhallinnan mahdollistaa Traces-tietojärjestelmä (Trade Control and Expert System), joka on elävien eläinten sekä eläintuotteiden rajavalvonta- ja sertifiointijärjestelmä.

Tutkimustulokset päätösten perustana

EU perustaa elintarviketurvallisuuspolitiikkansa tutkimustietoon. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antaa Euroopan komissiolle ja EU-maille riippumattomia tieteellisiä lausuntoja, kun ne laativat lainsäädäntöä tai ratkovat elintarviketurvaan liittyviä kriisejä.

Euroopan komissio noudattaa ennalta varautumisen periaatetta : se ryhtyy toimiin viipymättä , jos tutkijoiden mukaan vaara on mahdollinen.

Toimeenpano ja valvonta

Komissio valvoo EU:n elintarvikelainsäädännön täytäntöönpanoa

 • varmistamalla, että se on kaikissa EU-maissa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantu täytäntöön
 • elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) sekä EU:ssa että sen ulkopuolella tekemillä tarkastuksilla.

FVO tekee tarkastuksia elintarvikkeiden tuotantolaitoksiin. Sen päätehtävänä on kuitenkin valvoa, että EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisilla on järjestelmät, joilla varmistetaan EU:n tiukkojen turvallisuusvaatimusten noudattaminen kunkin maan omassa elintarviketuotannossa. Vuonna 2013 FVO:n tehtäväkenttää laajennettiin niin, että siihen kuuluvat myös lääkinnälliset laitteet.

Publication

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top