Euroopa Liit

Toiduohutus ELis

ELi toiduohutuspoliitika hõlmab toitu teekonnal talust toidulauani. Selle eesmärk on tagada:

 1. ohutu ja täisväärtuslik toit ja loomasööt;
 2. rangetele nõuetele vastav loomatervis ja heaolu ning taimekaitse;
 3. selge teave toidu päritolu, sisu/märgistamise ja kasutamise kohta.

ELi toidupoliitika hõlmab järgmist:

 • põhjalikud toidu ja loomasööda ohutust ning toiduhügieeni reguleerivad õigusaktid
 • otsuste tegemine lähtuvalt teaduslikult põhjendatud nõuannetest;
 • jõustamine ja kontroll.

Kui tarbijakaitse erimeetmed on põhjendatud, siis võidakse rakendada erieeskirju , mis hõlmavad:

 • pestitsiidide, toidulisandite, värvainete, antibiootikumide või hormoonide kasutamist;
 • toidu lisaaineid, näiteks säilitus- ja lõhnaained;
 • toiduainetega kokkupuutuvaid aineid, nt plastist pakendeid;
 • selliste koostisainete esitamist märgisel, mis võivad põhjustada allergiat;
 • tervisealaseid väiteid nagu „madala rasvasisaldusega” või „kiudainerikas”.

Mitmekesisuse võimaldamine ELi toiduainete turul

Euroopa Liit teeb palju tööd selle tagamiseks, et toidule esitatavad nõuded ei tõrjuks turult traditsioonilisi toiduaineid , ei lämmatataks uuenduslikkust ning toiduainete kvaliteet ei kannataks.

Kui uued liikmesriigid ühinevad ELi ja selle ühtse turuga, võib olla vajalik kohaldada üleminekumeetmeid , kuni nad suudavad täita ELi rangeid toiduohutusnõudeid. Samas ei saa nad eksportida toiduaineid, mis asjaomastele standarditele ei vasta.

Kui on tegemist geneetiliselt muundatud organismide, kloonimise ja nanotehnoloogiaga (uuendtoidud) , siis soodustab komisjon vastutustundlikku innovatsiooni. See tagab ohutuse ja edendab majanduskasvu.

Loomahaigused ja nende puhangud

Loomi võib kogu ELis vabalt transportida. Kuid põllumajandusettevõttes kohaldatavaid tervise- ja heaolustandardeid tuleb kohaldada ka transpordi ajal. Loomade taudipuhangute korral on ELis olemas mehhanismid ja menetlused, et tegutseda kiiresti ja vajadusel keelustada tooted.

ELi lemmikloomapassid võimaldavad inimestel oma lemmikloomad (kassid, koerad ja tuhkrud) reisile kaasa võtta. Haiguste levimise vältimiseks kehtivad aga ka lemmikloomade puhul ettevaatusabinõud.

Taimekaitse

Kõiki taimi ja taimset materjali võib ELi piires transportida tingimusel, et need on kahjurivabad. Imporditud taimse materjali skriinimine ja ELi territooriumi jälgimine aitavad avastada kahjureid juba varajases etapis.

See tähendab ennetavate meetmete võtmist, vältides niimoodi ravimeetmeid, näiteks pestitsiidide kasutamist. Noorte puude taimepassid tõendavad, et need puud on kasvatatud tervislikes tingimustes.

Varajase hoiatamise süsteem

ELis toimib kiire varajase hoiatamise süsteem – toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem – eesmärgiga kaitsta inimesi toiduainete eest, mis ei vasta Euroopa toiduohutuse eeskirjadele. Süsteemiga tehakse ka kindlaks, kas toiduained sisaldavad keelatud aineid, liigses koguses kõrge riskiteguriga aineid, nagu veterinaarravimijäägid lihas või kantserogeensed värvained toiduainetes.

Ohu ilmnemisel hoiatatakse kõiki ELi liikmesriike. Mõnikord piisab sellest, et kõrvaldatakse üksainus partii, kuid vajadusel peatatakse kõik teatava toote saadetised mõnest põllumajandusettevõttest, tehasest või sihtsadamast. Samuti võidakse tagasi kutsuda juba ladudes või kauplustes olevad tooted.

Jälgitavus ja riskijuhtimine

Alati, kui märkimisväärne loomahaiguste puhang või toidumürgituse juhtum ohustab ELi tarbijaid, saavad ELi asutused jälgida toiduainete liikumist. Selleks lähevad nad mööda tootmisahelat tagasi, sõltumata sellest, kas tegemist on elusloomade, loomsete toiduainete või taimedega.

Sellist jälgitavuse ja riskijuhtimise funktsiooni rakendab süsteem TRACES (Trade Control and Expert System) , mis hõlmab elektroonilist kontrolli piiridel ja kaupade sertifitseerimist.

Teadusel põhinevad otsused

Teadus on ELi toiduohutuse poliitika alus. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) annab Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele sõltumatuid teaduslikke nõuandeid õigusaktide koostamisel ja olukordades, kus poliitikakujundajad peavad tegelema toiduohutusolukordadega.

Komisjon järgib ettevaatuspõhimõtet – ta tegutseb kohe , kui teadlased teatavad kasvõi potentsiaalsest ohust.

Jõustamine ja kontroll

Komisjon jõustab ELi toidualaseid õigusakte:

 • kontrollides, et kõik ELi liikmesriigid võtaksid üle ELi õigusaktid oma siseriiklikku õigusesse ja rakendaksid neid;
 • teostades Toidu- ja Veterinaarameti (FVO) kontrolle kohapeal nii ELis kui ka väljaspool seda.

Toidu- ja Veterinaaramet kontrollib konkreetseid toiduainetetööstuse ettevõtteid. Tema peamiseks ülesandeks on siiski kontrollida, et ELi ja ka kolmandate riikide valitsused rakendaksid vajalikke mehhanisme tagamaks, et nende toiduainete tootjad vastaksid ELi rangetele toiduohutusnõuetele. Alates 2013. aastast on ameti tegevusvaldkonda laiendatud, hõlmates ka meditsiiniseadmeid.

Toiduohutus

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Back to top