Ευρωπαϊκή Ένωση

Ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ

Ασφάλεια των τροφίμων στην ΕΕ

Ασφαλή τρόφιμα από το αγρόκτημα μέχρι το τραπέζι

Στόχος του συνόλου της νομοθεσίας και των προτύπων που έχει θεσπίσει η ΕΕ στους τομείς της γεωργίας, της εκτροφής ζώων και της παραγωγής τροφίμων είναι η προστασία της υγείας. Ένα εκτενές σύνολο νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων στο εσωτερικό της ΕΕ καθώς και τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα.

Οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν αυτά τα εναρμονισμένα πρότυπα και καθιερώνουν ελέγχους για την επιβολή τους. Η ΕΕ ελέγχει την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας και των ελέγχων, και παράλληλα παρέχει κατάρτιση στις αρμόδιες ενωσιακές και διεθνείς αρχές.

Η πολιτική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και οι δράσεις της επικεντρώνονται σε 4 κύριους τομείς προστασίας:

  • Υγιεινή των τροφίμων: όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων, από το αγρόκτημα στα εστιατόρια, καθώς και οι επιχειρήσεις εισαγωγής τροφίμων στην ΕΕ, πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα.
  • Υγεία των ζώων: υγειονομικοί έλεγχοι και μέτρα για τα ζώα συντροφιάς, τα ζώα εκτροφής και τα άγρια ζώα με σκοπό την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ασθενειών, καθώς και την καταγραφή των μετακινήσεων όλων των ζώων εκτροφής.
  • Υγεία των φυτών: ανίχνευση και εξάλειψη επιβλαβών οργανισμών σε πρώιμο στάδιο ώστε να προλαμβάνεται η εξάπλωσή τους και να διασφαλίζεται η ύπαρξη υγιών σπόρων.
  • Μολυσματικοί παράγοντες και κατάλοιπα: παρακολούθηση ώστε οι μολυσματικές προσμείξεις να μην υπεισέρχονται στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές. Ισχύουν μέγιστα επιτρεπόμενα όρια τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα εισαγόμενα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

 

Η Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) παρέχει ανεξάρτητες αξιολογήσεις κινδύνου και επιστημονικές συμβουλές με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τα πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων.

Back to top