Europæiske Union

Fødevaresikkerhed i EU

Fødevaresikkerhed i EU

EU's politik for fødevaresikkerhed omfatter madvarer fra jord til bord. Den skal sørge for:

 1. sikre, ernæringsrigtige fødevarer og foderstoffer
 2. et højt niveau af dyresundhed og -velfærd samt plantebeskyttelse
 3. klare oplysninger om fødevarers oprindelse, indhold/mærkning og anvendelse.

EU's fødevarepolitik omfatter:

 • omfattende lovgivning om fødevare- og dyrefodersikkerhed og fødevarehygiejne
 • dokumenteret videnskabelig rådgivning som grundlag for beslutningstagning
 • håndhævelse og kontroller.

Når der er behov for specifik forbrugerbeskyttelse, kan der være særlige regler for:

 • brug af pesticider, kosttilskud, farvestoffer, antibiotika og hormoner
 • tilsætningsstoffer som konserveringsmidler og smagsstoffer
 • produkter, der er i kontakt med fødevarer, f.eks. plastemballage
 • angivelse af ingredienser, som kan forårsage allergier
 • sundhedspåstande som "fedtfattig" eller "fiberrig".

Mangfoldighed på EU's fødevaremarked

EU er meget opmærksom på at sikre, at fødevarestandarderne ikke tvinger traditionelle fødevarer ud af markedet, hindrer innovation eller forringer kvaliteten.

Når nye lande kommer med i EU og det indre marked har de nogen gange brug for overgangsregler , indtil de lever op til EU's høje fødevarestandarder. I mellemtiden må de ikke eksportere fødevarer, som ikke opfylder standarderne.

Kommissionen går ind for ansvarlig innovation, når det gælder genetisk manipulerede organismer (GMO'er), kloning og nanoteknologi ("nye fødevarer") . Det garanterer sikkerheden og bidrager til økonomisk vækst.

Dyresygdomme - begrænsning af udbrud

Dyr kan flyttes frit over hele EU. Men de sundheds- og velfærdsnormer, der gælder på gården, skal også overholdes under transport. Når der udbryder dyresygdomme, har EU mekanismer og procedurer til at handle hurtigt og forbyde produkter, hvis det er nødvendigt.

EU's kæledyrspas giver folk mulighed for at tage deres dyr (kat, hund og fritte) med på rejsen. Men der gælder de samme forholdsregler for kæledyr som for andre dyr, når det gælder om at forebygge spredning af dyresygdomme.

Sunde planter

Planter og plantemateriale kan frit flyttes i EU, når bare de er frie for skadedyr. Screening af importeret plantemateriale og overvågning af EU's område er med til at opdage nye skadedyr tidligt.

Det giver mulighed for at forebygge, så man undgår at skulle bruge pesticider for at rette op på skaden. Plantepas for unge træer viser, at de er dyrket under sunde vilkår.

Tidlig varsling

EU har et system for tidlig varsling – RASFF – for at beskytte mennesker mod fødevarer, der ikke overholder de europæiske regler for fødevaresikkerhed. Systemet opdager også fødevarer, der indeholder forbudte stoffer eller for store mængder af farlige stoffer, som rester af veterinærmedicin eller kræftfremkaldende farvestoffer.

Når man opdager en fare, sendes der advarsler til alle lande i EU. I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at standse en enkelt sending, men når det er nødvendigt, kan man standse alle sendinger af et bestemt produkt fra en bedrift, fabrik eller ankomsthavn. Det kan også være nødvendigt at tilbagekalde produkter, der allerede ligger på lager eller sælges i forretningerne.

Sporbarhed og risikostyring

Når der forekommer store udbrud af dyresygdomme eller fødevareforgiftning, der berører de europæiske forbrugere, kan EU's myndigheder spore fødevarernes bevægelser hele vejen tilbage i produktionskæden – uanset om det drejer sig om levende dyr, animalske produkter eller planter.

Disse sporbarheds- og risikostyringsfunktioner leveres af TRACES (Trade Control and Expert System) , et elektronisk system for grænsekontrol og certificering af handelsvarer.

Beslutninger skal træffes på et videnskabeligt grundlag

EU's fødevaresikkerhedspolitik er baseret på videnskab. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) rådgiver Kommissionen og EU-landene ved udarbejdelsen af lovgivning, og når de politiske beslutningstagere tager sig af en fødevarekrise.

Kommissionen bruger forsigtighedsprincippet : den handler uden tøven , hvis eksperterne siger, at der er den mindste risiko.

Håndhævelse og kontrol

Kommissionen håndhæver EU's fødevarelovgivning ved

 • at kontrollere, at alle medlemslande indarbejder EU-lovgivningen i deres nationale lovgivning og gennemfører den
 • at få sit Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) til at foretage kontrolbesøg på stedet både i og uden for EU.

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret kontrollerer de enkelte fødevareproducerende anlæg. Men dets vigtigste opgave er at kontrollere, om både regeringerne i EU og andre lande er i besiddelse af de mekanismer, der er nødvendige for at kontrollere, om deres fødevareproducenter overholder EU's høje krav til fødevaresikkerhed. Fra 2013 er aktiviteterne blevet udvidet til at omfatte medicinsk udstyr.

Publication

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Back to top