Европейски съюз

Безопасност на храните в ЕС

Безопасност на храните в ЕС

Политиката на ЕС за безопасност на храните обхваща всички продукти от фермата до трапезата. Тя има за цел да се гарантират:

 1. безопасни и питателни храни и фуражи;
 2. високи стандарти за здраве на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията;
 3. ясна информация за произхода, съдържанието/етикетирането и използването на храните.

Политиката на ЕС в областта на храните се състои от:

 • цялостно законодателство за безопасността и хигиената на храните и фуражите;
 • добре обосновани научни становища, на които да се основават решенията;
 • прилагане и проверки.

Когато е оправдана специфична защита на потребителите, може да има специални правила за:

 • употребата на пестициди, хранителни добавки, оцветители, антибиотици или хормони;
 • добавките в храни, като консерванти и аромати;
 • веществата в контакт с храни, като например пластмасови опаковки;
 • посочването на етикета на съставки, които могат да причинят алергии;
 • здравните претенции, като например „с ниско съдържание на мазнини“ или „с високо съдържание на фибри“.

Осигуряване на разнообразие на пазара на храни в ЕС

ЕС полага много усилия да гарантира, че неговите стандарти за храните не изтласкват традиционните храни от пазара, не пречат на иновациите и не вредят на качеството.

Когато към ЕС и към вътрешния пазар се присъединяват нови страни, може да са необходими преходни мерки , докато те започнат да изпълняват високите стандарти на Съюза за безопасност на храните. Междувременно те не могат да изнасят хранителни продукти, които не отговарят на тези стандарти.

Когато става дума за храни, съдържащи генетично модифицирани организми (ГМО) или произведени с помощта на клониране и нанотехнологии („нови храни“) , Комисията подкрепя отговорните иновации. По този начин се гарантира безопасността и се стимулира икономическият растеж.

Болести по животните — ограничаване на епидемиите

Животните могат да бъдат превозвани свободно в ЕС. Но за това е необходимо стандартите за здраве и хуманно отношение към тях да бъдат прилагани както във фермата, така и при превоз. В случаи на епидемии по животните ЕС разполага с механизми и процедури за бързи действия и за забрана на продукти при необходимост.

Европейските паспорти за домашни любимци позволяват на хората, когато пътуват, да вземат със себе си своите любимци (котки, кучета и порове). За да бъде предотвратено разпространението на болести обаче, за домашните любимци се прилагат предпазни мерки също както за останалите животни.

Здраве на растенията

В границите на ЕС могат да бъдат пренасяни всякакви растения и растителни материали, стига те да не съдържат вредители. Проверките на вносни растителни материали и контролът на територията на ЕС помагат за откриването на нови вредители на ранен етап.

Това позволява предприемането на превантивни действия, благодарение на които се избягва използването на мерки като употреба на пестициди. Растителните паспорти за млади дръвчета показват, че те са отгледани в здравословни условия.

Система за ранно предупреждение

ЕС разполага със система за ранно предупреждение — RASFF — за да защитава хората от храни, които не отговарят на европейските правила за безопасност на храните. Чрез тази система се следи също дали храните съдържат забранени вещества или твърде големи количества високорискови вещества, като остатъци от ветеринарни медикаменти в месото или канцерогенни оцветители в храните.

Когато бъде забелязана опасност, предупрежденията се изпращат в целия ЕС. Може да е достатъчно да се спре само една единствена партида, но при необходимост могат да бъдат преустановени всички доставки на даден продукт от ферма, завод или входно пристанище. Продуктите, които вече са в складовете или по магазините, могат да бъдат изтеглени.

Проследяемост и управление на риска

Когато избухне голяма епидемия по животните или много европейски потребители пострадат от хранително отравяне, властите в ЕС могат да проследят движението на хранителните продукти по целия път обратно по веригата на производство без значение дали става дума за живи животни, продукти от животински произход или растения.

Тези дейности по проследяване и управление на риска се извършват с помощта на TRACES (Експертна система за контрол на търговията) — електронна система за граничен контрол и сертифициране на стоките.

Научнообосновани решения

Науката е в основата на политиката на ЕС за безопасност на храните. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими научни становища при изготвянето на закони и в случаите на голям риск за безопасността на храните.

Комисията прилага принципа на предпазливостта — тя действа незабавно , ако според учените съществува дори потенциална опасност.

Прилагане и контрол

Комисията прилага правото на ЕС в областта на храните, като:

 • проверява дали всички страни от Съюза са включили неговото законодателство в националното си право и дали го изпълняват;
 • извършва проверки на място във и извън ЕС чрез своята Хранителна и ветеринарна служба (FVO) .

Хранителната и ветеринарна служба може да проверява отделни предприятия за производство на храни. Въпреки това основната ѝ задача е да проверява дали правителствата на страните от ЕС и на държави извън Съюза разполагат с необходимите механизми, за да се гарантира, че техните производители на храни отговарят на високите стандарти на ЕС за безопасност на храните. От 2013 г. обхватът на нейната дейност се разшири, като в него бяха включени медицинските изделия.

Publication

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top