Eiropas Savienība

ES pilsonība

Jūsu tiesības un to izmantošana

Visi ES dalībvalstu pilsoņi automātiski ir arī ES pilsoņi. ES pilsonība jums piešķir dažas būtiskas papildu tiesības un pienākumus.

ES pilsoņu tiesības

Tās ir paredzētas Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pantā un Pamattiesību hartas PDF V nodaļā.

Jums vajadzīga palīdzība, lai īstenotu šīs tiesības?

Komisija regulāri publicē ziņojumu par ES pilsonību, lai labāk informētu valsts un publiskās iestādes par ES pilsonības jautājumiem.

Pārcelšanās uz dzīvi citā ES valstī

Jums kā ES pilsonim ir tiesības pārcelties uz dzīvi citā ES valstī, netiekot diskriminētam jūsu valstspiederības dēļ.

Jūs varat apmesties jebkurā ES dalībvalstī, ja atbilstat noteiktiem nosacījumiem, kas ir atkarīgi no tā, vai esat darba ņēmējs, students u. tml.

Dalība ES politiskajā dzīvē

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības balsot un izvirzīt savu kandidatūru Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās savā dzīvesvietas dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem.

Lūgumraksti un sūdzības

Jūs varat iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu par problēmu, kas attiecas uz jums personīgi vai uz sabiedrību kopumā. Lūgumrakstam jābūt par jautājumu, kas ietilpst ES kompetencē (proti, tas nedrīkst būt nekas tāds, ko izlemj valsts vai pašvaldības līmenī) un kas tieši skar jūs.

Jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam, ja kāda ES iestāde vai struktūra savā rīcībā ir pieļāvusi kļūdas.

Varat arī tieši sazināties ar ES iestādēm un konsultatīvajām struktūrām, un jums ir tiesības saņemt atbildi jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām.

Konsulārā aizsardzība

Ja atrodaties ārpus ES robežām un jums vajadzīga palīdzība, jums kā ES pilsonim ir tiesības uz konsulāro aizsardzību jebkuras citas ES valsts vēstniecībā vai konsulātā, ja jūsu valstij attiecīgajā valstī nav pārstāvniecības.

Palīdzību var pieprasīt tādās situācijās kā nāve, nelaimes gadījums, slimība, apcietināšana, aizturēšana, pret jums vērsts vardarbīgs noziegums, kā arī repatriācija.

Kā iesaistīties Eiropas politikas veidošanā

Pilsoņu iniciatīva: iedzīvotāju balss politikas veidošanā

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir iespēja pieprasīt Eiropas Komisijai, lai tā izstrādā tiesību akta priekšlikumu. Šī prasība ir jāparaksta vismaz 1 miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES valstu (tātad pašlaik no vismaz 7 valstīm).

Aktīva piedalīšanās ES demokrātiskajā dzīvē

Ir dažādas iniciatīvas, kas iedzīvotājus un organizācijas mudina aktīvi piedalīties ES norisēs.

  • 2014.–2020. gada programma “Eiropa pilsoņiem” vairo iedzīvotāju izpratni par ES, tās vēsturi un dažādību un akcentē tiesības, ko piešķir ES pilsonība, kā arī cenšas uzlabot demokrātisko līdzdalību ES līmenī.
  • 2014.–2020. gada programma “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” atbalsta projektus, kas sekmē vienlīdzību un pamattiesību ievērošanu, palīdz apzināties tiesības, ko garantē ES pilsonība, un mudina cilvēkus aktīvāk iesaistīties demokrātiskajā dzīvē ES līmenī.
  • Komisija regulāri rīko sabiedriskas apspriešanas par tās plānotajām iniciatīvām. Piedaloties tajās, ikviens Eiropas iedzīvotājs var paust savu viedokli.
  • Dialogi ar iedzīvotājiem (jeb pilsoņu dialogi) notiek visās ES pilsētās. Tajos politiķi uzklausa iedzīvotāju viedokli un spriež par tobrīd aktuāliem jautājumiem.
  • Pilsoniskais dialogs ir diskusijas, kurās piedalās Komisija un pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas strādā dažādās jomās.
ES un bēgļu krīze

Faktu lapa, publicēta 2016. gada jūlijā

Šī publikācija ietilpst sērijā “ES un”

Skatīt arī

ES iestādes un struktūras

Finansējuma iespējas

Publikācijas, informatīvie biļeteni un statistika

Tiesību akti

Back to top