Európai Unió

Uniós polgárság

Az Ön jogai és érvényesítésük

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai egyúttal uniós polgárok is. Az uniós polgárság fontos többletjogokkal és kötelezettségekkel jár.

Az uniós polgárok jogai

Ezeket a jogokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának.

Tudni szeretné, hogyan érvényesítheti jogait?

Az uniós polgársággal kapcsolatos tudnivalóknak a lakosság és a nemzeti hatóságok körében való terjesztése érdekében a Bizottság rendszeresen közzéteszi az uniós polgárságról szóló jelentését.

Letelepedés az Európai Unió tagállamaiban

Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy az EU bármely országába szabadon beutazzon és ott tartózkodjon anélkül, hogy állampolgársága miatt megkülönböztetés érné.

Joga van bármely uniós tagországban letelepedni is, amennyiben megfelel bizonyos kritériumoknak – attól függően, hogy dolgozik, tanulmányokat folytat-e stb.

Részvétel az EU politikai életében

Minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy abban az országban, ahol a lakóhelye található, szavazzon és jelöltként induljon a helyhatósági és az európai parlamenti választásokon az adott ország állampolgáraival azonos feltételek mellett.

Petíciós jog és panasztétel

Önnek joga van petícióval az Európai Parlamenthez fordulni, közérdekű és magánérdekű kérdésekben egyaránt. Petíció az Európai Unió hatáskörébe (vagyis nem helyi vagy nemzeti illetékességbe) tartozó, a benyújtót közvetlenül érintő tárgyban nyújtható be.

Az uniós intézmények vagy szervek esetleges hivatali visszásságaival kapcsolatban az európai ombudsmannál tehet panaszt.

Közvetlenül az uniós intézményekhez és tanácsadó szervekhez is fordulhat. Ilyen esetekben joga van ahhoz, hogy a választ a 24 hivatalos uniós nyelv közül az Ön által választott nyelven kapja meg.

Konzuli védelem

Ha egy Unión kívüli országban segítségre szorul, uniós polgárként Ön jogosult arra, hogy bármely másik tagállam nagykövetsége vagy konzulátusa konzuli védelmet nyújtson Önnek, ha a saját országa nem rendelkezik nagykövetséggel vagy konzulátussal az adott országban.

Az európai polgárok külföldön például baleset vagy betegség esetén, illetve elhalálozással, letartóztatással, elzárással, ellenük elkövetett erőszakos bűncselekménnyel vagy hazatelepítéssel kapcsolatos ügyekben kérhetnek konzulátusi segítséget.

Részvétel az európai szakpolitikák kidolgozásában

Polgári kezdeményezés: beleszólás a politikai menetrendbe

Az európai polgári kezdeményezés lehetőséget nyújt Önnek arra, hogy az Európai Bizottságot jogszabály megalkotására kérje fel. A polgári kezdeményezést legalább 1 millió, az európai országok legalább egynegyedéből (jelenleg 7 országból) származó személynek kell aláírnia.

Aktív részvétel az uniós közügyekben

Az EU minden polgárt és szervezetet arra ösztönöz, hogy vállaljon tevékeny szerepet az Unió fejlesztésében:

  • Az Európa a polgárokért program (2014–2020) célja elősegíteni az Unió történetének és sokszínűségének alaposabb megértését, tudatosítani a lakosság körében az európai polgársággal járó jogokat, és ösztönözni az embereket arra, hogy részt vegyenek az uniós közügyekben.
  • A Jogok, egyenlőség és polgárság program (2014-2020) olyan projekteket támogat, amelyek célja az esélyegyenlőség és az alapvető jogok érvényesítése, az uniós polgársággal járó jogokkal kapcsolatos ismeretek terjesztése, illetve a polgárok uniós szintű közügyekben való aktívabb szerepvállalásának ösztönzése.
  • A Bizottság rendszeresen indít nyilvános konzultációkat az általa tervbe vett kezdeményezésekről, ahol minden európai polgár elmondhatja a véleményét az adott témában.
  • Az EU különböző városaiban megrendezett civil párbeszédek során a Bizottság munkatársai meghallgatják a polgárok véleményét, és személyes eszmecserét folytatnak velük a közérdekű témákról.
  • A Bizottság ezenkívül rendszeres konzultációt folytat a különböző területekre szakosodott civil szervezetekkel is.
Back to top