Euroopa Liit

ELi kodakondsus

Teie õigused ja nende kasutamine

Kõik Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud on automaatselt ka ELi kodanikud. ELi kodakondsus annab Teile mõned olulised lisaõigused ja -kohustused.

Euroopa kodakondsusest tulenevad õigused

Need õigused on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 20) ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

Vajate abi seoses oma õigustega?

Selleks et suurendada teadlikkust ELi kodakondsusest nii üldsuse kui ka riiklike ametiasutuste hulgas, avaldab komisjon perioodiliselt aruandeid ELi kodakondsuse kohta.

Teise ELi liikmesriiki elama asumine

ELi kodanikuna on Teil õigus elada ja liikuda ELis ilma, et Teid Teie kodakondsuse tõttu diskrimineeritaks.

Võite elama asuda mis tahes ELi liikmesriiki, kui vastate teatavatele tingimustele, mis sõltuvad sellest, kas Te töötate, õpite jne.

Osalemine ELi poliitilises elus

Igal ELi kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida nii kohalikel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel selles ELi liikmesriigis, kus ta elab, samadel tingimustel asjaomase riigi kodanikega.

Petitsioonid ja kaebused

Te võite Euroopa Parlamendilt paluda lahendust kas isiklikule vajadusele või kaebusele või avaliku huviga seotud küsimusele. Teema peab kuuluma ELi pädevusvaldkonda (ehk see ei tohi olla miski, mille üle otsustatakse kohalikul või riiklikul tasandil) ning Teid otseselt puudutama.

ELi institutsioonide või asutuste väärkäitumist käsitlevad kaebused saate esitada Euroopa Ombudsmanile.

Samuti saate võtta otse ühendust ELi institutsioonide ja nõuandvate asutustega ning Teil on õigus saada vastus ELi mis tahes keeles 24 ametliku keele hulgast.

Konsulaarkaitse

Kui viibite ELi mittekuuluvas riigis ja vajate abi, siis on Teil kui ELi kodanikul õigus konsulaarkaitsele mis tahes teise ELi liikmesriigi saatkonna või konsulaadi poolt, kui Teie enda koduriigil ei ole asjaomases riigis saatkonda või konsulaati.

Võite abi küsida sellistes olukordades nagu surmajuhtum, õnnetus või haigus, arest või kinnipidamine, vägivallakuriteo ohvriks langemine või repatrieerimine.

Kuidas osaleda Euroopa poliitika kujundamises?

Kodanikualgatus: tegevuskava koostamine

Euroopa kodanikualgatus võimaldab Teil taotleda Euroopa Komisjonilt õigusakti ettepaneku koostamist. Sellele petitsioonile peab alla kirjutama vähemalt 1 miljon inimest vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest (praegu 7 liikmesriigist).

Osalemine ELi demokraatlikus elus

Mitmed erinevad algatused julgustavad kodanikke ja organisatsioone osalema aktiivselt ELiga seonduvas.

  • Programmi „Kodanike Euroopa” 2014–2020 eesmärk on parandada inimeste arusaamist EList, selle ajaloost ja mitmekesisusest, suurendada teadlikkust Euroopa kodakondsusega kaasnevatest õigustest ning laiendada demokraatlikku osalust ELi tasandil.
  • Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm 2014–2020 toetab projekte, mille abil edendatakse võrdõiguslikkust ja põhiõigusi, suurendatakse teadlikkust ELi kodakondsusega seonduvatest õigustest ning julgustatakse inimesi aktiivsemalt osalema demokraatlikus elus ELi tasandil.
  • Komisjon korraldab korrapäraselt avalikke konsultatsioone kavandatavate algatuste kohta, võimaldades igal eurooplasel asjaomastes küsimustes sõna sekka öelda.
  • Dialoogid kodanikega on kohtumised, mida korraldatakse kõikjal ELi linnades, et kuulata ära inimeste seisukohti ja arutada nende jaoks muret tekitavaid probleeme.
  • Kodanikuühiskonna dialoog kujutab endast komisjoni ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelisi arutelusid, mille raames keskendutakse erinevatele teemadele.
Back to top