Ευρωπαϊκή Ένωση

Eυρωπαϊκή ιθαγένεια

Eυρωπαϊκή ιθαγένεια

Τα δικαιώματά σας και πώς να τα ασκείτε

Οι υπήκοοι κάθε κράτους μέλους της ΕΕ είναι αυτοδικαίως και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια σάς δίνει σημαντικά επιπλέον δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας ως πολίτη της ΕΕ αναφέρονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 20) και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Κεφάλαιο V).

Χρειάζεστε βοήθεια για την άσκηση των δικαιωμάτων σας;

Για την καλύτερη ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και των εθνικών αρχών σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σε τακτά διαστήματα την έκθεση για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα να ζείτε και να μετακινείστε στο εσωτερικό της Ένωσης χωρίς να υφίστασθε διακρίσεις λόγω υπηκοότητας.

Μπορείτε να εγκατασταθείτε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για επαγγελματικούς λόγους, για σπουδές κ.λπ., εφόσον πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις.

Συμμετοχή στην πολιτική ζωή της ΕΕ

Κάθε πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις ευρωεκλογές ή στις δημοτικές εκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αν ζει, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας.

Αναφορές και καταγγελίες

Μπορείτε να ζητήσετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί είτε ενός προσωπικού σας αιτήματος ή παραπόνου, είτε ενός ζητήματος δημοσίου συμφέροντος. Το θέμα πρέπει να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ (δεν μπορεί δηλαδή να πρόκειται για κάτι που αποφασίζεται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο) και πρέπει να σας επηρεάζει άμεσα.

Για παράπονα που αφορούν παραπτώματα οργάνων ή φορέων της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε απευθείας με τα θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ, και δικαιούστε να λάβετε απάντηση σε μια από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Προξενική προστασία

Αν βρεθείτε σε χώρα εκτός ΕΕ και χρειαστείτε βοήθεια, ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα σε προξενική προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο μιας οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους της.

Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια π.χ. σε περίπτωση θανάτου, ατυχήματος, ασθένειας, σύλληψης ή κράτησης, πράξης βίας και επαναπατρισμού.

Πώς να συμμετάσχετε στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών

Πρωτοβουλία πολιτών: καθορίστε την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σάς δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για νομοθετική πράξη. Η αίτηση αυτή πρέπει να υπογράφεται τουλάχιστον από 1 εκατομμύριο πολίτες που προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ (επί του παρόντος, τουλάχιστον 7 κράτη μέλη).

Ενεργός συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο της ΕΕ

Διάφορες πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν τους πολίτες και τις οργανώσεις να παίζουν ενεργό ρόλο στην ΕΕ:

  • Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 2014-20 έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία και την πολυμορφία της ΕΕ, να τους ενημερώσει για τα δικαιώματα που τους δίνει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 2014-20 στηρίζει σχέδια που προωθούν την ισότητα και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ευαισθητοποιούν τους πολίτες γύρω από τα δικαιώματα που παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τους ενθαρρύνουν να αναλαμβάνουν πιο ενεργό ρόλο στον δημοκρατικό βίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει τακτικά δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με πρωτοβουλίες που σχεδιάζει να αναλάβει, δίνοντας έτσι σε κάθε Ευρωπαίο τη δυνατότητα να εκφράσει τη γνώμη του.
  • Οι Διάλογοι με τους Πολίτες διοργανώνονται σε πόλεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ, με στόχο να ακουστούν οι απόψεις των πολιτών και να συζητηθούν θέματα που τους προβληματίζουν.
  • Οι Διάλογοι με την Κοινωνία των Πολιτών είναι συζητήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για διάφορα θέματα.
Back to top