Europeiska Unionen

Miljö

EU:s miljökrav är bland de strängaste i världen. Miljöpolitiken ska bidra till en grön ekonomi, skydda naturen och värna människors hälsa och livskvalitet .

Grön tillväxt

Insatser för miljöskydd och EU:s internationella konkurrenskraft kan gå hand i hand, och miljöpolitiken kan spela en central roll för att skapa jobb och stimulera investeringar. Grön tillväxt handlar om att ta fram helhetsstrategier som bidrar till ett hållbart miljöarbete . Miljöinnovationer kan både stärka EU:s konkurrenskraft och förbättra människors livskvalitet. Men det behövs rättvisa regler.

Naturskydd

Naturen är livsviktig för oss, så vi måste sköta om den. Vi delar på tillgångar som vatten, luft, livsmiljöer och de arter som lever där. Därför har vi också gemensamma miljöstandarder för att skydda dem.

EU arbetar för att skydda våra naturtillgångar och stoppa förlusten av hotade arter och livsmiljöer. Natura 2000 är ett nätverk med 26 000 naturskyddsområden som täcker nästan 20 procent av EU:s yta. Där kan människor bedriva hållbar verksamhet i samspel med sällsynta och känsliga arter och livsmiljöer.

Människors hälsa och välbefinnande

Vatten, luftföroreningar och kemikalier är några av de miljöproblem som folk oroar sig mest för. EU-politiken ska skydda människor från miljöbelastningar och hälsorisker genom att

  • garantera säkert dricksvatten och badvatten
  • förbättra luftkvaliteten och minska bullret
  • minska eller förbjuda farliga kemikalier .

Globala utmaningar

I takt med att jordens befolkning fortsätter att öka och fler än någonsin flyttar in till städerna blir de globala miljöproblemen alltmer akuta. Vi måste göra mer för att se till att

  • luft, vatten och hav förblir rena
  • mark och ekosystem används på ett hållbart sätt
  • klimatförändringen hålls på en hanterbar nivå.

EU är en global aktör och spelar en nyckelroll i det internationella arbetet för en hållbar utveckling i hela världen.

EU:s miljöpolitik fram till 2020 bygger på det sjunde miljöhandlingsprogrammet där EU-institutionerna och medlemsländerna har ett gemensamt ansvar.

Miljö

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top