Evropska unija

Okolje

Okoljski standardi EU so med najstrožjimi na svetu. Okoljska politika spodbuja evropska podjetja k ekološkemu poslovanju, varuje naravo ter zdravje in kakovost življenja prebivalcev EU.

Zelena rast

Varstvo okolja in ohranjanje konkurenčnosti EU na svetovnem trgu se ne izključujeta, okoljska politika pa ima lahko ključno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in spodbujanju naložb. Treba je razviti integrirane politike, ki spodbujajo trajnostni okoljski okvir . Okoljske inovacije lahko izvajamo in izvažamo, Evropa s tem postaja konkurenčnejša in kakovost življenja se izboljšuje. Pri tem je zelo pomembno pošteno poslovanje.

Varovanje narave

Narava je podporni sistem za življenje , zato moramo zanjo skrbeti. Voda, zrak, naravni habitati ter živalske in rastlinske vrste so skupni, zato jih moramo varovati s skupnimi okoljskimi standardi.

Evropa si prizadeva zaščititi naravne vire ter zaustaviti izumiranje ogroženih vrst in habitatov. Natura 2000 je omrežje 26 000 zaščitenih naravnih območij, ki zajemajo skoraj 20 % površine EU in omogočajo soobstoj trajnostnih človeških dejavnosti ter redkih in ranljivih vrst in habitatov.

Zaščita zdravja in dobrobiti prebivalcev EU

Onesnaževanje voda in zraka ter kemikalije so med najpomembnejšimi okoljskimi vprašanji. Politika EU želi ljudi zaščiti pred pritiski na okolje in nevarnostmi za njihovo zdravje in dobrobit, in sicer:

  • zagotoviti varno pitno vodo in kopalne vode ,
  • izboljšati kakovost zraka in zmanjšati hrup,
  • zmanjšati ali odpraviti učinke škodljivih kemikalij .

Globalni izzivi

Število prebivalcev na svetu narašča, vedno več ljudi živi v mestih, globalni okoljski izzivi so vse bolj navzoči. Samo z novimi, učinkovitejšimi ukrepi bomo lahko:

  • ohranili čisti zrak, vodo in oceane,
  • dosegli trajnostno rabo zemljišč in ekosistemov
  • ter ustrezno obvladovali podnebne spremembe.

EU kot svetovni akter igra ključno vlogo v mednarodnih prizadevanjih za spodbujanje trajnostnega razvoja v svetu.

Politika EU do leta 2020 temelji na sedmem okoljskem akcijskem programu, za katerega so odgovorne tako EU kot države članice.

Publication

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top