Európska únia

Životné prostredie

Environmentálne normy EÚ patria medzi najprísnejšie na svete. Politika v oblasti životného prostredia pomáha ekologizovať hospodárstvo Únie, ochraňovať prírodu a zabezpečovať zdravie a kvalitu života ľudí v EÚ.

Ekologický rast

Ochrana životného prostredia a udržanie konkurencieschopnosti EÚ na svetovom trhu sa nemusia vylučovať. Environmentálna politika môže zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest a podpore investícií. Ekologický rast so sebou prináša rozvoj integrovaných politík, ktoré podporujú udržateľný environmentálny rámec . Environmentálne inovácie sa môžu realizovať a vyvážať, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť Európy a zlepšuje kvalita života ľudí. Spravodlivosť má v tomto zásadný význam.

Ochrana prírody

Príroda predstavuje podporný systém pre život , preto sa o ňu musíme starať. Delíme sa o spoločné zdroje, ako sú voda, vzduch, prirodzené biotopy a druhy, ktoré podporujú, a spoločne uplatňujeme aj environmentálne normy na ich ochranu.

Európa sa snaží ochraňovať tieto prírodné zdroje a zastaviť úbytok ohrozených druhov a biotopov. Natura 2000 je sieť 26 000 chránených prírodných oblastí, pokrývajúcich takmer 20 % pevniny EÚ, na ktorých udržateľné ľudské aktivity môžu koexistovať s vzácnymi a ohrozenými druhmi a biotopmi.

Ochrana zdravia a blahobytu obyvateľstva EÚ

Občania sú najviac znepokojení nedostatkom čistej vody, znečistením ovzdušia a nebezpečnými chemickými látkami . V súvislosti s ochranou zdravia a blahobytu ľudí pred tlakom a rizikami, ktoré spôsobujú problémy v oblasti životného prostredia, je cieľom politiky EÚ:

  • zaručiť dostatok bezpečnej pitnej vody a vody určenej na kúpanie ,
  • zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť hluk,
  • znížiť alebo odstrániť účinky škodlivých chemických látok .

Celosvetové výzvy

Keďže svetová populácia sa naďalej zvyšuje a čoraz viac ľudí žije v mestách, celosvetové výzvy v oblasti životného prostredia sa stávajú naliehavejšie. Je potrebné prijať ďalšie opatrenia, aby sa zabezpečilo, že

  • sa udržiava čistota vzduchu, oceánov a iných vodných zdrojov,
  • pôda a ekosystémy sa využívajú udržateľným spôsobom,
  • zmena klímy sa udrží na zvládnuteľnej úrovni.

EÚ ako globálny aktér zohráva kľúčovú úlohu v medzinárodnom úsilí na podporu udržateľného rozvoja v celosvetovom meradle.

Súčasná politika EÚ do roku 2020 vychádza zo 7. environmentálneho akčného programu – dvojitej zodpovednosti inštitúcií EÚ a vnútroštátnych vlád.

Životné prostredie

Rukopis bol aktualizovaný v november 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“

Back to top