Európska únia

Životné prostredie

Životné prostredie

Na ceste k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe

Občania EÚ sú chránení jednými z najprísnejších environmentálnych noriem na svete. EÚ a vlády členských štátov s podporou špecializovaných výskumných programov, právnych predpisov a financovania stanovili jasné ciele európskej environmentálnej politiky do roku 2020, ako aj víziu do roku 2050:

  • chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ,
  • prejsť na nízkouhlíkové, ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje,
  • chrániť občanov EÚ pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt.

 

V mnohých oblastiach prebiehajú práce na ochrane ohrozených druhov a prírodných oblastí v EÚ, zaistení bezpečnej pitnej vody a vody na kúpanie, zlepšení kvality ovzdušia a nakladania s odpadom, ako aj na znížení účinkov škodlivých chemických látok.

Ochrana životného prostredia a inovácie pomáhajú vytvárať nové príležitosti pre podnikanie a zamestnanosť, ktoré stimulujú ďalšie investície. Základom politiky EÚ je ekologický rast, ktorý zabezpečuje, aby hospodársky rast Európy bol trvalo udržateľný z hľadiska životného prostredia. EÚ takisto zohráva kľúčovú úlohu pri podpore trvalo udržateľného rozvoja na globálnej úrovni.

Aktuality
https://europa.eu/newsroom/press-releases.xml?field_press_release_by_topic_tid=41
Back to top