Unia Europejska

Środowisko

Obowiązujące w UE normy w zakresie ochrony środowiska należą do najsurowszych na świecie. Polityka w dziedzinie środowiska pomaga tworzyć ekologiczną gospodarkę, chronić przyrodę oraz dbać o zdrowie i jakość życia mieszkańców UE.

Ekologiczny wzrost gospodarczy

Ochrona środowiska i utrzymanie konkurencyjności UE na rynku światowym mogą iść w parze, a polityka ochrony środowiska może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu inwestycji. Ekologiczny wzrost gospodarczy wymaga opracowania zintegrowanej polityki wspierającej zasady zrównoważonego rozwoju środowiska . Ekologiczne innowacje mogą być realizowane i wywożone, zwiększając konkurencyjność Europy i poprawiając jakość życia Europejczyków. Uczciwość ma nadrzędne znaczenie w tym kontekście.

Ochrona przyrody

Przyroda jest systemem, na którym opiera się nasze życie , więc musimy o nią dbać. Dzielimy się zasobami takimi jak woda, powietrze, naturalne siedliska oraz żyjące w nich gatunki, a także mamy takie same normy środowiskowe służące ich ochronie.

Europa działa na rzecz ochrony tych zasobów naturalnych i powstrzymania zanikania zagrożonych gatunków i siedlisk. Natura 2000 jest siecią 26 000 naturalnych obszarów chronionych zajmujących prawie 20 proc. powierzchni lądowej Unii Europejskiej. Zrównoważona działalność człowieka może na nich współistnieć z rzadkimi i wrażliwymi gatunkami i siedliskami.

Ochrona zdrowia i dobrobytu mieszkańców UE

Zanieczyszczenie wód i powietrza oraz chemikalia stanowią powszechnie jedne z głównych problemów ochrony środowiska. Aby chronić obywateli przed zagrożeniami związanymi ze stanem środowiska, które mają wpływ na zdrowie i jakość życia, polityka UE ma na celu:

  • zagwarantowanie czystej wody pitnej i czystej wody w kąpieliskach
  • poprawę jakości powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu
  • zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków stosowania szkodliwych substancji chemicznych .

Globalne wyzwania

Ponieważ liczba ludności na świecie wciąż rośnie i coraz więcej ludzi mieszka w miastach, globalne wyzwania w zakresie ochrony środowiska stają się coraz pilniejsze. Konieczne są dalsze działania w celu zapewnienia by

  • powietrze, oceany i inne zasoby wodne były utrzymywane w czystości
  • ziemia i ekosystemy były wykorzystywane w sposób zrównoważony
  • zmiana klimatu była ograniczona do rozsądnego poziomu.

Jako podmiot na scenie światowej UE odgrywa kluczową rolę w międzynarodowych działaniach na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

Obecna polityka UE do 2020 roku opiera się na 7. programie działań w zakresie środowiska – za realizację którego odpowiedzialne są zarówno instytucje UE, jak i rządy krajowe.

Środowisko

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top