Europese Unie

Milieu

De EU hanteert milieunormen die tot de strengste ter wereld behoren. Het milieubeleid helpt de EU-economie te vergroenen, beschermt de Europese natuur en beschermt de gezondheid en het welzijn van EU-burgers.

Groene groei

Milieubescherming en een sterke concurrentiepositie van de EU op de wereldmarkt kunnen hand in hand gaan. Het milieubeleid kan een sleutelrol spelen bij het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van investeringen. "Groene groei" houdt in dat alle beleidsterreinen moeten bijdragen aan een duurzaam milieukader . Door milieu-innovaties toe te passen en te exporteren kan Europa beter concurreren en gaat de kwaliteit van leven omhoog. Billijkheid moet daarbij voorop staan.

Natuurbescherming:

Zonder natuur kunnen we niet leven , en daarom moeten we er goed voor zorgen. We zijn allemaal afhankelijk van het water en de lucht om ons heen en van de natuurlijke habitats en de planten en dieren die daarin leven. Dus moeten we die ook samen beschermen.

Europa wil deze natuurlijke rijkdommen in stand houden en het uitsterven van soorten en verdwijnen van habitats een halt toeroepen. Natura 2000 is een netwerk van zo'n 26.000 beschermde natuurgebieden, samen goed voor ongeveer 20% van het grondgebied van de Unie, waar duurzame menselijke activiteiten kunnen plaatsvinden zonder zeldzame of kwetsbare soorten en habitats te bedreigen.

Gezondheid en welzijn beschermen

Water, luchtvervuiling en chemische stoffen zijn de milieuaspecten die ons het meeste zorgen baren. Om mensen te beschermen tegen milieustress en risico's voor gezondheid en welzijn, probeert de EU met haar beleid:

  • voor veilig drink- en zwemwater te zorgen
  • de luchtkwaliteit te verbeteren en lawaaihinder te verminderen
  • de effecten van schadelijke chemische stoffen te beperken of weg te nemen

Wereldwijde uitdagingen

Omdat de wereldbevolking blijft groeien en meer mensen naar de stad trekken, wordt de wereldwijde milieuproblematiek steeds nijpender. We moeten nog meer doen om ervoor te zorgen dat

  • de lucht, de oceanen en andere watersystemen schoner worden
  • land en ecosystemen duurzaam benut worden
  • de klimaatverandering binnen de perken blijft

De EU zet zich op het wereldtoneel in voor duurzame ontwikkeling.

Het huidige EU-beleid tot 2020 is gebaseerd op het 7e milieuactieprogramma. Het valt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de EU-instellingen en de nationale overheden.

Milieu

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"

Back to top