Eiropas Savienība

Vide

ES vides aizsardzības standarti ir vieni no augstākajiem pasaulē. Vides politika gādā par ekoloģiskāku pieeju ES ekonomikai, aizsargā dabu un ES iedzīvotāju veselību un dzīves kvalitāti .

Vidi saudzējoša izaugsme

Vides aizsardzība un ES konkurētspējas saglabāšana pasaules tirgū neizslēdz viena otru, un vides politikai var būt liela ietekme, lai radītu darbvietas un veicinātu ieguldījumus. Lai izaugsme nekaitētu videi, visās politikas jomās jāiestrādā ilgtspējīgas vides principi . Inovācijas vides jomā ir gan īstenojamas pašu mājās, gan eksportējamas — tās vairos Eiropas konkurētspēju un uzlabos cilvēku dzīves kvalitāti. Milzīga nozīme šajā procesā ir taisnīgumam.

Dabas aizsardzība

Daba ir vitāli svarīga dzīvībai , tāpēc mums par to jārūpējas. Mums ir kopīgi tādi resursi kā gaiss un ūdens, dabiskās dzīvotnes un sugas, kas tajās mitinās. Kopīgi mums ir arī vides standarti to aizsardzībai.

Eiropā daudz tiek darīts, lai saglabātu šos dabas resursus un apturētu apdraudētu sugu un dzīvotņu izzušanu. Tīklā “ Natura 2000 ” ir iekļauti 26 000 aizsargātu dabas teritoriju, kuras aizņem gandrīz 20 % visas ES sauszemes platības. Šajā tīklā ir atļauta ilgtspējīga cilvēku darbība, kas neapdraud retas un neaizsargātas sugas un dzīvotnes, kuras atrodas turpat līdzās.

ES iedzīvotāju veselības un labklājības aizsardzība

Ūdens, gaisa piesārņojums un ķimikālijas ir starp tām vides problēmām, par ko cilvēki uztraucas visvairāk. Lai pasargātu iedzīvotājus no vides problēmu radīta veselības un labklājības apdraudējuma, ES savā politikā tiecas:

  • garantēt, lai dzeramais ūdens un peldvietu ūdens būtu tīrs,
  • uzlabot gaisa kvalitāti un samazināt troksni,
  • samazināt vai novērst bīstamu ķimikāliju ietekmi.

Globālie izaicinājumi

Tā kā pasaulē iedzīvotāju skaits turpina augt un pilsētās dzīvo vairāk cilvēku nekā jebkad agrāk, samilst arī vides problēmas. Ir jārīkojas aktīvāk, lai:

  • gaiss, jūra un citi ūdens resursi būtu tīri,
  • zemi un ekosistēmas izmantotu ilgtspējīgi,
  • klimata pārmaiņas ierobežotu tiktāl, lai tās nekļūtu nekontrolējamas.

Eiropas Savienībai kā globālam partnerim ir svarīga loma, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē.

Eiropas politiku laikam līdz 2020. gadam nosaka 7. vides rīcības programma, kurā sava tiesa atbildības paredzēta gan ES iestādēm, gan dalībvalstu valdībām.

Publication

Manuskripts atjaunināts 2014. gada novembris.

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”

Back to top