an tAontas Eorpach

An Comhshaol

Tá roinnt de na caighdeáin chomhshaoil is airde ar domhan ag an Aontas Eorpach. Cuidíonn an beartas comhshaoil le geilleagar AE a ghlasú, an dúlra a chosaint, agus sláinte agus mianach saoil na ndaoine atá ina gcónaí san Aontas a chosaint.

Fás glas

Is féidir leis an Aontas Eorpach an comhshaol a chosaint agus, san am céanna, seasamh iomaíoch a bheith aige sa mhargadh domhanda, agus tá ról lárnach ag beartas comhshaoil ​​maidir le poist a chruthú agus infheistíocht a spreagadh. Is éard atá i gceist le 'fás glas' beartais chomhtháite a cheapadh chun creat comhshaoil inbhuanaithe a chur chun cinn. Is féidir nuálaíochtaí comhshaoil a chur i bhfeidhm agus a easpórtáil, rud a d'fhágfadh an Eoraip níos iomaíche agus a d'fheabhsódh mianach saoil na ndaoine. Tá fíorthábhacht leis an gcothroime sna nithe sin uile.

An dúlra a chosaint

Is é an dúlra ár gcóras tacaíochta beatha , agus mar sin ní mór dúinn aire a thabhairt dó. Roinnimid acmhainní ar nós uisce, aeir, gnáthóg nádúrtha agus na speiceas lena dtacaíonn siad, agus roinnimid freisin caighdeáin chomhshaoil chun iad a chosaint.

Tá an Eoraip ag obair chun na hacmhainní nádúrtha sin a chosaint agus stop a chur le meath na speiceas agus na ngnáthóg atá i mbaol. Natura 2000 , sin líonra 26,000 limistéar nádúrtha cosanta, a chlúdaíonn beagnach 20% de d'achar talún an Aontais, áit ar féidir le gníomhaíochtaí inbhuanaithe daonna maireachtáil taobh le speicis agus gnáthóga neamhchoitianta, leochaileacha.

Sláinte agus folláine na ndaoine atá ina gcónaí san Aontas a chosaint

truailliú uisce, truailliú aeir agus ceimiceáin ar na cúiseanna is mó imní atá ag daoine i dtaobh an chomhshaoil. Chun daoine a chosaint ar fhadhbanna a bhaineann leis an gcomhshaol agus ar rioscaí sláinte agus folláine, tá sé mar aidhm le beartas AE:

  • a chinntiú go bhfuil uisce óil agus an t-uisce ina mbítear ag snámh sábháilte
  • caighdeán an aeir a fheabhsú agus leibhéil torainn a laghdú
  • éifeachtaí ceimiceán díobhálach a laghdú nó deireadh a chur leo.

Dúshláin dhomhanda

Agus daonra an domhain ag dul i méid, agus níos mó daoine ná riamh ag dul chun cónaithe sna cathracha, is ea is práinní na fadhbanna domhanda comhshaoil anois ná mar a bhí riamh. Is gá tuilleadh gníomhaíochta chun a chinntiú:

  • go gcoinneofar an t-aer, an fharraige agus acmhainní uisce eile glan
  • go n-úsáidfear an talamh agus na héiceachórais ar shlí inbhuanaithe
  • go gcoinneofar an t-athrú aeráide faoi smacht.

Ós rud é gur gníomhaí domhanda an tAontas Eorpach, tá ról lárnach aige sna hiarrachtaí idirnáisiúnta an fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn ar fud an domhain.

Tá beartas reatha AE go dtí 2020 bunaithe ar an 7ú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil a bhfuil institiúidí AE agus rialtais na mBallstát araon freagrach as.

An comhshaol

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top