Euroopan Unioni

Ympäristö

EU:n ympäristövaatimukset kuuluvat maailman tiukimpiin. Sen ympäristöpolitiikalla suojellaan luontoa, vaalitaan EU:ssa asuvien ihmisten terveyttä ja elämänlaatua ja kannustetaan yrityksiä vihreään liiketoimintaan.

Vihreä kasvu

Ympäristönsuojelu ja EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttäminen eivät ole ristiriidassa keskenään; ympäristöpolitiikka voi itse asiassa olla avainasemassa työpaikkojen luonnissa ja investointien edistämisessä. Vihreällä kasvulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista politiikkaa, jonka ytimessä on ympäristön kannalta kestävä kehitys . EU-maissa voidaan tuottaa ympäristöalan innovaatioita, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua. Tuotteiden viennillä muihin maihin voidaan taas parantaa EU:n kilpailukykyä. Vihreä kasvu on vastuullista ja kestävää.

Luonnonsuojelu

Luonto on elämämme elinehto , joten meidän on pidettävä siitä hyvää huolta. Esimerkiksi vesi, ilma, luontotyypit ja kasvi- ja eläinlajit ovat kaikille yhteisiä luonnonvaroja, ja meillä on myös yhteiset normit niiden suojeluun.

EU pyrkii turvaamaan luonnonvarojen sekä uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen säilymisen. Natura 2000 -verkostoon kuuluu 26 000 suojeltua luonnonvaraista aluetta, jotka kattavat lähes 20 prosenttia EU:n maa-alueesta. Alueilla on sallittu kestävän kehityksen mukainen ihmisen toiminta, joka ei vaaranna harvinaisia ja haavoittuvia lajeja tai luontotyyppejä.

Terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen EU:ssa

Kansalaisten mielestä veden ja ilman saastuminen sekä kemikaalit ovat suurimpia ympäristöuhkia. Jotta ihmisiä voitaisiin suojella ympäristöön liittyviltä paineilta sekä terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvilta riskeiltä, EU haluaa

  • taata juomaveden ja uimavesien turvallisuuden
  • parantaa ilmanlaatua ja vähentää melusaastetta
  • vähentää tai poistaa haitallisten kemikaalien vaikutuksia.

Globaalit haasteet

Maapallon väestö kasvaa ja kaupungistuminen jatkuu, minkä vuoksi maailmanlaajuiset ympäristöhaasteet lisääntyvät entisestään. Tarvitaan lisätoimia, joilla voidaan varmistaa

  • ilman, meren ja muiden vesialueiden säilyminen puhtaina
  • maankäytön ja ekosysteemien kestävyys
  • ilmastonmuutoksen pysyminen hallinnassa.

EU on maailmanlaajuinen toimija , jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä kansainvälisesti.

EU:n tämänhetkinen, vuoteen 2020 sovellettava politiikka perustuu seitsemänteen ympäristöalan toimintaohjelmaan, jossa vastuuta on jaettu EU:n toimielinten ja EU-maiden kesken.

Publication

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan

Back to top