Euroopa Liit

Keskkond

Keskkond

Keskkonnahoidlikuma ja säästvama Euroopa suunas

ELi keskkonnastandardid kuuluvad maailma kõrgeimate hulka. EL ja liikmesriikide valitsused on seadnud selged eesmärgid Euroopa keskkonnapoliitikale kuni aastani 2020 ja visiooni sellele järgnevaks perioodiks (kuni aastani 2050). Teadusprogrammide, õigusaktide ja rahastamise abiga soovitakse

  • kaitsta, säilitada ja tugevdada ELi looduskapitali;
  • muuta ELi majandus ressursitõhusaks, keskkonnasäästlikuks ja konkurentsivõimeliseks vähese CO2-heitega majanduseks;
  • kaitsta ELi kodanikke keskkonnaga seotud surve ning nende tervisele ja heaolule avalduvate ohtude eest.

 

ELi ohustatud liikide ja looduslike alade kaitseks, puhta joogi- ja suplusvee tagamiseks, õhukvaliteedi ja jäätmekäitluse parandamiseks ning ohtlike kemikaalide mõju vähendamiseks tehakse tööd mitmel rindel.

Tänu keskkonnakaitsele ja innovatsioonile luuakse uusi ettevõtteid ja töövõimalusi, mis soodustavad uute investeeringute tegemist. Roheline majanduskasv on ELi poliitikas kesksel kohal ning selle eesmärk on tagada, et Euroopa majanduskasv oleks keskkonnahoidlik. ELil on võtmeroll ka kestliku arengu edendamisel kogu maailmas.

Back to top