Euroopa Liit

Keskkond

ELi keskkonnastandardid kuuluvad maailma kõrgeimate hulka. Keskkonnapoliitika aitab muuta ELi majandust keskkonnasäästlikumaks, kaitsta loodust ning ELis elavate inimeste tervist ja heaolu .

Keskkonnasäästlik majanduskasv

Keskkonna kaitsmine ja ELi konkurentsivõime tagamine üleilmsel turul võivad käia käsikäes ning keskkonnapoliitika võib mängida olulist rolli töökohtade loomisel ja investeeringute stimuleerimisel. Keskkonnasäästlik majanduskasv hõlmab sellise integreeritud poliitika väljakujundamist, mille abil edendatakse säästvat keskkonnaraamistikku . Keskkonnaalaseid uuendusi saab rakendada ja eksportida, muutes Euroopa konkurentsivõimelisemaks ning parandades inimeste elukvaliteeti. Kõige selle juures on äärmiselt oluline õiglus.

Looduskaitse

Loodus on meile elutähtis süsteem ning me peame selle eest hoolitsema. Jagame ressursse, nagu vesi, õhk, looduslikud elupaigad ja seal elavad liigid, ning ka keskkonnastandardeid nende kaitsmiseks.

Euroopa püüab neid loodusvarasid kaitsta ning peatada ohustatud liikide ja elupaikade kadumist. Natura 2000 kujutab endast 26 000 kaitse all olevast looduslikust alast koosnevat võrgustikku, mis katab peaaegu 20% ELi maismaa-ala pindalast, kus säästev inimtegevus on lubatud tingimusel, et see ei ohusta haruldasi ja tundlikke liike ega elupaiku.

ELi elanike tervise ja heaolu kaitsmine

Vesi, õhusaaste ja kemikaalid on inimeste jaoks suurimad keskkonnaalased mureallikad. Selleks et kaitsta inimesi keskkonnaga seotud surve ning nende tervist ja heaolu ohustavate tegurite eest, on ELi poliitika eesmärk

  • tagada puhas joogi- ja suplusvesi ;
  • parandada õhukvaliteeti ja vähendada müra;
  • vähendada või kõrvaldada ohtlike kemikaalide mõju.

Ülemaailmsed väljakutsed

Maailma elanikkonna jätkuv kasv ning linnarahvastiku üha suurem osakaal muudavad üleilmsete keskkonnaprobleemidega tegelemise üha olulisemaks. Tuleb võtta rohkem meetmeid, et tagada

  • õhu, ookeanide ja teiste veeressursside puhtus;
  • maa ja ökosüsteemide jätkusuutlik kasutamine;
  • kliimamuutuste piiramine hallatava tasemeni.

Ülemaailmse osalejana on ELil võtmeroll rahvusvahelistes jõupingutustes, mille eesmärk on säästva arengu edendamine kogu maailmas.

ELi poliitika aastani 2020 lähtub seitsmendast keskkonnaalasest tegevusprogrammist. Selle rakendamise eest vastutavad nii ELi institutsioonid kui ka riikide valitsused.

Publication

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”

Back to top