Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Για μια πιο πράσινη και πιο βιώσιμη Ευρώπη

Τα περιβαλλοντικά πρότυπα που απολαμβάνουν οι πολίτες της ΕΕ είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως. Η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν θέσει σαφείς στόχους που καθοδηγούν την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική μέχρι το 2020, και έχουν διαμορφώσει ένα όραμα για τη συνέχεια, για το τι πρέπει δηλαδή να έχει γίνει έως το 2050, με τη στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, νομοθεσίας και χρηματοδότησης ειδικά για τον συγκεκριμένο τομέα:

  • προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης
  • μετατροπή της ΕΕ σε μια οικονομία αποδοτική ως προς τους πόρους, πράσινη, ανταγωνιστική και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
  • προστασία των πολιτών της ΕΕ έναντι περιβαλλοντικών πιέσεων και κινδύνων για την υγεία και την ευημερία τους

 

Σε πολλά μέτωπα συνεχίζονται οι εργασίες που στοχεύουν στην προστασία των απειλούμενων ειδών και φυσικών περιοχών της ΕΕ, στη διασφάλιση ασφαλών πόσιμων νερών και νερών κολύμβησης, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και στη μείωση των επιπτώσεων των βλαβερών χημικών ουσιών.

Η περιβαλλοντική προστασία και καινοτομία συμβάλλουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης, γεγονός που τονώνει περαιτέρω τις επενδύσεις. Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη από περιβαλλοντική άποψη οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η ΕΕ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Back to top