Europæiske Union

Miljø

EU har nogle af verdens højeste miljøstandarder. Miljøpolitikken hjælper med at gøre EU's økonomi grønnere, beskytte naturen og sikre et sundt og godt liv for dem, der bor i EU.

Grøn vækst

Vi kan både beskytte miljøet og samtidig bevare vores globale konkurrenceevne, og miljøpolitikken kan også skabe arbejdspladser og stimulere investeringer. Grøn vækst indebærer, at der skal udvikles integrerede politikker, der understøtter en bæredygtig miljøramme . Der kan gennemføres miljømæssige innovationer, som kan eksporteres, hvilket øger Europas konkurrenceevne og folks livskvalitet. Nøgleordet er fairness.

Naturbeskyttelse

Naturen er forudsætningen for vores liv , så den skal vi passe godt på. Vi deler ressourcer som vand, luft, naturlige levesteder og de arter, som de understøtter, og vi deler også miljøstandarder, som beskytter dem.

Europa arbejder for at garantere disse naturressourcer og stoppe tilbagegangen for truede arter og levesteder. Natura 2000 er et netværk af 26 000 beskyttede naturområder, der dækker næsten 20 % af EU's landmasse, hvor bæredygtige menneskelige aktiviteter kan foregå side om side med sjældne og udsatte arter og leveområder.

Beskyttelse af sundhed og trivsel blandt folk i EU

Vand, luftforurening og kemikalier er nogle af mange menneskers største miljøbekymringer. For at beskytte folk mod miljørelaterede belastninger og risici for deres sundhed og trivsel sigter EU's politik mod at:

  • garantere sikkert drikke- og badevand
  • forbedre luftkvaliteten og nedbringe støj
  • mindske eller fjerne virkningerne af skadelige kemikalier .

Globale udfordringer

Som verdens befolkning vokser, og stadig flere flytter til byerne, bliver de globale miljøudfordringer mere påtrængende. Der skal gøres mere for at sikre,

  • at luften, havene og andre vandressourcer holdes rene
  • at jorden og økosystemerne bruges bæredygtigt
  • at klimaforandringerne holdes på et forsvarligt niveau.

Som en global aktør spiller EU en afgørende rolle i det internationale arbejde for bæredygtig udvikling på verdensplan.

EU's politik frem til 2020 er baseret på det 7. miljøhandlingsprogram – som både EU's institutioner og de enkelte lande er ansvarlige for.

Miljø

Manuskript aktualisiert im November 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"

Se også

EU's institutioner og organer

Finansieringsmuligheder

Publikationer, nyhedsbreve og statistikker

Lovgivning

Back to top