Evropská unie

Životní prostředí

Evropská unie má pro oblast životního prostředí jedny z nejpřísnějších právních předpisů na světě. Politika životního prostředí pomáhá zohledňovat ekologické aspekty v hospodářství EU, chránit přírodu, zdraví a kvalitu života lidí v EU.

Zelený růst

Ochrana životního prostředí a udržení konkurenceschopnosti EU na světovém trhu mohou jít ruku v ruce. Politika životního prostředí může hrát klíčovou roli při vytváření pracovních míst a stimulaci investic. Tzv. zelený růst znamená vytvářet integrované politiky, které podporují udržitelný environmentální rámec . Ekologické inovace lze nejen realizovat na území Evropy, ale i vyvážet do zahraničí, a zvýšit tak konkurenceschopnost EU a zlepšit kvalitu života jejích občanů. Zásadní význam v této otázce hraje spravedlnost.

Ochrana přírody

Bez přírody by život na Zemi neexistoval , a proto o ni musíme pečovat. Sdílíme zdroje: vodu, vzduch, přírodní stanoviště a živočišné a rostlinné druhy, které v nich žijí. Sdílíme ale také environmentální normy na jejich ochranu.

Evropa se snaží tyto přírodní zdroje chránit a zastavit úbytek živočišných a rostlinných druhů a přírodních stanovišť. Síť Natura 2000 zahrnuje 26 000 chráněných přírodních oblastí pokrývajících dohromady téměř 20 % území EU. V těchto oblastech spolu může koexistovat udržitelná lidská činnost a vzácné a zranitelné druhy a přírodní stanoviště.

Ochrana zdraví a životních podmínek lidí v EU

Znečištění vody a ovzduší a působení chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí patří k těm nejzávažnějším a nejvíce diskutovaným otázkám v oblasti životního prostředí. EU chce své obyvatele před riziky vyplývajícími ze stavu životního prostředí chránit, a proto si klade následující cíle:

  • zajistit bezpečnost a kvalitu pitné vody i vod ke koupání
  • zlepšit kvalitu ovzduší a snížit hluk
  • omezit či eliminovat dopady použití škodlivých chemických látek .

Celosvětové výzvy

Se zvyšujícím se počtem světové populace a větším podílem obyvatel žijících ve městech se globální problémy související s životním prostředím ještě prohlubují. Proto je zapotřebí intenzivněji usilovat o:

  • zajištění čistého ovzduší, vodních zdrojů, moří a oceánů
  • udržitelné využívání půdy i ekosystémů
  • udržování změny klimatu na zvladatelné úrovni.

Jakožto aktér na světové scéně sehrává Unie klíčovou roli v mezinárodním úsilí o zajištění udržitelnosti celosvětového rozvoje.

Současná politika EU se až do roku 2020 řídí sedmým akčním programem pro životní< prostředí. Ten znamená dvojí odpovědnost orgánů EU a členských států.

Životní prostředí

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top