Европейски съюз

Околна среда

Околна среда

Към по-екологосъобразна и по-устойчива Европа

ЕС разполага с едни от най-високите екологични стандарти в света. ЕС и националните правителства са определили ясни цели за европейската политика в областта на околната среда до 2020 г. и визия за периода след това — до 2050 г. — с подкрепата за специални изследователски програми, законодателство и финансиране:

  • опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
  • превръщане на ЕС в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;
  • защита на гражданите на ЕС от свързани с околната среда въздействия и рискове за тяхното здраве и благополучие.

 

В момента се работи в много направления за опазване на застрашените видове и природни зони в ЕС, гарантиране на безопасността на питейната вода и водата за къпане, подобряване на качеството на въздуха и управлението на отпадъците и намаляване на последиците от вредните химикали.

Опазването на околната среда и иновациите допринасят за създаването на нови възможности за бизнес и заетост, а това стимулира допълнително инвестициите. Екологосъобразният растеж заема централно място в политиката на ЕС, за да се гарантира, че европейският икономически растеж е екологично устойчив. ЕС също така играе важна роля в стимулирането на устойчивото развитие на световно равнище.

Back to top