Европейски съюз

Околна среда

Околна среда

ЕС има едни от най-високите екологични стандарти в света. С политиката за околната среда се помага икономиката на ЕС да стане по-екологична, да се опазва природното богатство на Европа и да се предпазва здравето и благоденствието на хората, живеещи в Съюза.

Екологосъобразен растеж

Опазването на околната среда и поддържането на конкурентно присъствие на ЕС на световния пазар могат да вървят ръка за ръка, а политиката в областта на околната среда може да играе важна роля за създаването на работни места и стимулирането на инвестиции. Екологосъобразният растеж води до разработване на интегрирани политики, които стимулират създаването на устойчива рамка за околната среда . Иновациите в областта на околната среда могат да бъдат прилагани и изнасяни, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на Европа и до подобряване на качеството на живот на хората. Справедливостта е от първостепенно значение за постигането на това.

Опазване на природата

Природата е нашата животоподдържаща система , затова трябва да се грижим за нея. Споделяме ресурси като вода, въздух, природни местообитания и видовете, които живеят в тях, както и екологични стандарти за тяхното опазване.

Европа работи за опазването на тези природни ресурси и за спиране на изчезването на застрашените видове и местообитания. Натура 2000 е мрежа от 26 000 защитени природни зони, която обхваща почти 20 % от територията на ЕС. В тези зони може да протича устойчива човешка дейност, без да се застрашават редки и уязвими видове или местообитания.

Опазване на здравето и благоденствието на хората, живеещи в ЕС

Водата, замърсяването на въздуха и химическите вещества са сред основните притеснения на хората за околната среда. За да се избегнат свързаните с околната среда неблагоприятни въздействия и рискове за здравето и благоденствието на хората, политиката на ЕС има за цел да се:

  • гарантира безопасността на водата за пиене и къпане ;
  • подобри качеството на въздуха и да се намали шумът;
  • намалят или отстранят последиците от вредни химически вещества .

Глобални предизвикателства

С продължаващото нарастване на населението в света и все по-големия брой хора, живеещи в градовете, глобалните предизвикателства пред околната среда се изострят. Нужни са повече действия, за да се гарантира, че:

  • въздухът, океаните и другите водни ресурси са чисти;
  • земята и екосистемите се използват по устойчив начин;
  • изменението на климата се поддържа на контролируемо равнище.

Като глобален фактор ЕС играе важна роля в международните усилия за популяризиране на устойчивото развитие по света.

Настоящата политика на ЕС, която ще бъде в сила до 2020 г., се основава на Седмата програма за действие за околната среда, като отговорността се поделя между институциите на ЕС и националните правителства.

Publication

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Back to top