Unia Europejska

Przedsiębiorstwo

Celem UE jest wzmacnianie konkurencyjności przemysłu i przedsiębiorstw unijnych. UE stara się też propagować tworzenie miejsc pracy i pobudzać wzrost gospodarczy poprzez stwarzanie warunków sprzyjających przedsiębiorczości, zwłaszcza w sektorze małych przedsiębiorstw i przemysłu wytwórczego.

Rozwój przemysłu jest kluczem do ożywienia gospodarczego

Konkurencyjność przemysłu, innowacje i przedsiębiorczość są kluczem do ożywienia gospodarczego.

W dobie globalizacji i większej konkurencji ze strony krajów wschodzących długotrwały dobrobyt gospodarczy Europy będzie zależał raczej od siły naszego przemysłu, a nie wyłącznie od sektora usług i banków.

Jeżeli chodzi o przemysł i innowacje, cele UE do 2020 r. są następujące:

  • umacnianie przemysłu w Europie oraz wspieranie procesu przekształcania gospodarki europejskiej w gospodarkę niskoemisyjną,
  • wspieranie innowacji jako sposobu tworzenia nowych źródeł wzrostu gospodarczego,
  • wspieranie małych przedsiębiorstw i promowanie kultury przedsiębiorczości,
  • zapewnienie ogólnounijnego rynku towarów,
  • wspieranie europejskiej obecności w przestrzeni kosmicznej.

Małe firmy i przedsiębiorczość

Europa ma 23 mln małych przedsiębiorstw (MŚP), które:

  • stanowią 99% przedsiębiorstw,
  • zapewniają 67% miejsc pracy,
  • tworzą 85% nowych miejsc pracy.

Polityka UE jest ukierunkowana na poprawę otoczenia biznesowego, wspieranie klimatu przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy oraz ułatwienie małym podmiotom gospodarczym dostępu do finansowania i rynków .

Europejski potencjał przedsiębiorczości nie jest w pełni wykorzystywany. Choć 38% Europejczyków deklaruje chęć zostania swoim własnym szefem, to obecnie tylko 10% pracuje na własny rachunek. UE dokłada starań, by zwiększyć ten odsetek, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i odnowienia podstaw gospodarki.

Ogólnounijny rynek towarów i usług

Celem UE jest usuwanie istniejących przeszkód w handlu i unikanie tworzenia nowych. W tym celu UE wspiera budowanie unijnego rynku, który jest przyjazny dla firm i konsumentów i opiera się na prostych, przejrzystych i spójnych zasadach oraz normach. Jednolity rynek UE powinien być dla przedsiębiorstw i przemysłu punktem wyjścia, umożliwiającym im rozwój w ramach gospodarki światowej.

Przedsiębiorstwa

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top