an tAontas Eorpach

Fiontraíocht

Féachann an tAontas Eorpach le cumas iomaíochta thionscal agus ghnólachtaí an Aontais a neartú agus borradh a chur faoi chruthú fostaíochta agus faoin bhfás eacnamaíoch trí thimpeallacht a chothú atá fabhrach do ghnólachtaí, do ghnólachtaí beaga agus don tionscal monaraíochta go háirithe.

Eochair téarnaimh tionscal

Má tá geilleagar na hEorpa le teacht chuige féin, teastaíonn, thar aon ní eile, cumas iomaíochta tionsclaíoch, nuálaíocht agus fiontraíocht.

Toisc an domhandaithe agus toisc cumas iomaíochta tíortha atá i mbéal an tionsclaithe a bheith ag méadú, tá folláine fhadtéarmach gheilleagar na hEorpa ag brath ar bhonn tionsclaíoch láidir a bheith faoi – ní féidir a bheith i lántuilleamaí seirbhísí agus banc.

Maidir le ról na nuálaíochta in earnáil na tionsclaíochta, tá sé i gceist ag an Aontas an méid seo a chur i gcrích faoi 2020 :

  • an bonn tionsclaíoch a neartú agus an t-aistriú go geilleagar ísealcharbóin a chur chun cinn
  • an nuálaíocht a bheith ina huirlis spreagtha fáis
  • gnólachtaí beaga a chothú agus meon na fiontraíochta a chur chun cinn
  • féachaint chuige gur féidir earraí a dhíol ar mhargadh uile-Eorpach
  • ról na hEorpa sa spás a mhéadú.

Gnólachtaí beaga agus fiontraíocht

Tá 23 mhilliún gnólacht beag san Eoraip:

  • is gnólachtaí beaga iad 99% de ghnólachtaí uile na hEorpa
  • is sna gnólachtaí beaga sin atá 67% d'iomlán na bpost ar fáil
  • is sna gnólachtaí sin a chruthaítear 85% de phoist nua san Eoraip.

Tá beartas an Aontais Eorpaigh ceaptha an timpeallacht gnó a fheabhsú agus cúinsí atá fabhrach don fhiontraíocht agus do chruthú post a chothú. Féachann sé lena chinntiú go mbíonn teacht níos éasca ag gnólachtaí beaga ar mhaoiniú agus ar mhargaí .

acmhainn fiontraíochta san Eoraip nach bhfuil leas bainte aisti go dtí seo. Cé go maíonn 38% de mhuintir na hEorpa gur mhaith leo a bheith féinfhostaithe, is amhlaidh nach bhfuil ach 10% díobh féinfhostaithe. Tá an tAontas Eorpach ag obair chun an céatadán sin a mhéadú féachaint poist a chruthú agus an geilleagar a threisiú.

Margadh uile-Eorpach d'earraí agus seirbhísí

Bíonn an tAontas Eorpach ag féachaint le deireadh a chur leis na bacainní ar thrádáil atá fós ann agus gan cinn nua a chruthú, trí mhargadh atá fabhrach do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí a chur chun cinn san Aontas, margadh atá bunaithe ar chaighdeáin agus rialacha trédhearcacha simplí comhleanúnacha. Ba cheart margadh aonair an Aontais Eorpaigh bheith ina thúsphointe ag gnólachtaí agus ag earnáil na tionsclaíochta a chuideoidh leo rathú sa gheilleagar domhanda.

Fiontraíocht

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo

Back to top