Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Στόχος της ΕΕ είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και των επιχειρήσεών της, και να προωθήσει την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις και τη μεταποιητική βιομηχανία.

Η βιομηχανία αποτελεί το κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη

Η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης.

Λαμβανομένων υπόψη της παγκοσμιοποίησης και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τις αναδυόμενες οικονομίες, η οικονομική ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται μακροπρόθεσμα από την ισχύ της βιομηχανικής της βάσης, και όχι μόνον από τις υπηρεσίες και τις τράπεζες.

Όσον αφορά τη βιομηχανία και την καινοτομία, έως το 2020 η ΕΕ στοχεύει στα εξής:

  • ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
  • προώθηση της καινοτομίας ως μέσου δημιουργίας νέων πηγών οικονομικής ανάπτυξης
  • ενθάρρυνση των μικρών επιχειρήσεων και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος
  • εγγύηση μιας αγοράς αγαθών σε επίπεδο ΕΕ
  • συμβολή στην ευρωπαϊκή παρουσία στο διάστημα.

Μικρές επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα

Τα 23 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη:

  • αντιστοιχούν στο 99% των επιχειρήσεων
  • παρέχουν το 67% των θέσεων εργασίας
  • δημιουργούν το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας.

Στόχοι της πολιτικής της ΕΕ είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση και η παροχή στις μικρές επιχειρήσεις ευκολότερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στις αγορές .

Η Ευρώπη διαθέτει αναξιοποίητο επιχειρηματικό δυναμικό. Παρόλο που το 38% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι θα ήθελαν να έχουν τη δική τους επιχείρηση, μόνο το 10% είναι αυτοαπασχολούμενοι. Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να αυξήσει αυτό το ποσοστό, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να δοθεί νέα πνοή στην οικονομία.

Μια αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ

Η ΕΕ στοχεύει να εξαλείψει τους υφιστάμενους εμπορικούς φραγμούς και να αποτρέψει τη δημιουργία νέων, με την προώθηση μιας αγοράς φιλικής προς τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, η οποία θα βασίζεται σε διαφανείς, απλούς και συνεπείς κανόνες και πρότυπα. Η ενιαία αγορά της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει εφαλτήριο για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτυχθούν στην παγκόσμια οικονομία.

Επιχειρήσεις

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Νοέμβριος του 2014.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Επίσης: 

Όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία και στατιστικές

Νομοθεσία

Back to top