Evropská unie

Podniky

Evropská unie chce zvyšovat konkurenceschopnost evropského průmyslu a podniků a podporovat tvorbu nových pracovních míst a hospodářský růst vytvářením příznivého podnikatelského prostředí, zejména pro malé podniky a zpracovatelský průmysl.

Klíčem k hospodářskému oživení je průmysl

Ústředními faktory hospodářského oživení v Evropě jsou konkurenceschopnost průmyslu, inovace a podnikání.

Vzhledem ke globalizaci a silnější konkurenci ze strany rozvíjejících se zemí se dlouhodobá hospodářská prosperita Evropy nebude opírat jen o sektor služeb a bankovnictví, ale také o sílu naší průmyslové základny.

Cíle Unie v oblasti průmyslu a inovací do roku 2020 jsou:

  • upevňovat svou průmyslovou základnu a podporovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku
  • podporovat inovace jakožto prostředek k vytváření nových zdrojů hospodářského růstu
  • podporovat malé podniky a propagovat kulturu podnikání
  • zajistit celounijní trh se zbožím
  • přispět k rozvoji evropských aktivit ve vesmíru.

Malé podniky a podnikání

V Evropě existuje 23 milionů malých podniků (MSP):

  • představují 99 % všech podniků
  • poskytují 67 % pracovních míst
  • podílejí se 85 % na vytváření nových pracovních příležitostí.

Politika EU je navrhována tak, aby zlepšovala podnikatelské prostředí, propagovala podnikání a tvorbu pracovních míst a usnadňovala malým podnikům přístup k finančním prostředkům a na trhy.

Podnikatelský potenciál Evropy zatím není plně využit. I když 38 % Evropanů tvrdí, že kdyby mohli, tak by se osamostatnili, tak pouze 10 % z nich skutečně podniká. EU se snaží tento podíl zvýšit, jelikož je to jedna z cest, jak zvýšit zaměstnanost a oživit ekonomickou základnu.

Celoevropský trh se zbožím a službami

Unie si klade za cíl odstranit zbývající překážky obchodu a zabránit vzniku nových. Proto vytváří vnitřní trh, jenž vychází vstříc potřebám podniků i spotřebitelů a je založen na jednoduchých, transparentních a konzistentních pravidlech a normách. Jednotný trh EU by měl být pro podniky a průmysl základnou, která odstartuje jejich úspěch na světových trzích.

Podniky

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top