Европейски съюз

Предприятия

Предприятия

Целта на ЕС е промишлеността и предприятията в Съюза да бъдат по-конкурентоспособни, да се стимулират откриването на работни места и икономическият растеж, като се създават благоприятни условия за бизнес, по-специално за малките предприятия и производствения сектор.

Промишлеността е ключът към възстановяването

Ключът към икономическото възстановяване на Европа е в конкурентоспособността на промишлеността, в иновациите и предприемачеството.

Като се имат предвид глобализацията и засилващата се конкуренция от страна на държави с бързо развиваща се икономика, икономическият просперитет на Европа в дългосрочен план ще зависи от силата на нашата индустриална база, а не толкова от услугите и банките.

В областта на промишлеността и иновациите ЕС има за цел до 2020 г. да:

  • укрепи индустриалната база на Европа и да насърчи прехода към нисковъглеродна икономика;
  • насърчи иновациите като средство за генериране на нови източници на растеж;
  • стимулира малките предприятия и да насърчава култура на предприемачество;
  • гарантира пазар на стоки в рамките на целия ЕС;
  • допринесе за европейското присъствие в Космоса.

Малки предприятия и предприемачество

В Европа има 23 милиона малки предприятия (МСП), които:

  • представляват 99 % от всички предприятия;
  • осигуряват 67 % от работните места;
  • създават 85 % от новите работни места.

Целта на политиката на ЕС е да се подобри бизнес средата, да се насърчи създаването на климат на предприемачество и откриване на работни места и да се осигури на малките предприятия по-лесен достъп до финансиране и до пазари.

Европа разполага с неизползван предприемачески потенциал. Въпреки че 38 % от европейците казват, че биха желали сами да си бъдат началници, едва 10 % в действителност са самостоятелно заети. ЕС работи за увеличаването на този процент, за създаване на работни места и обновяване на икономическата база.

Пазар на стоки и услуги в рамките на целия ЕС

ЕС се стреми да премахне все още съществуващите пречки пред търговията и да избегне създаването на нови, като насърчава благоприятен за бизнеса и потребителите пазар в ЕС, основан на прости, прозрачни и последователни правила и стандарти. Единният пазар на ЕС трябва да бъде трамплин за компании и промишлени сектори, като им създава условия да просперират в рамките на световната икономика.

Предприятия

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“

Вижте също

Институции и органи на ЕС

Възможности за финансиране

Публикации, бюлетини и статистика

Законодателство

Back to top