Unia Europejska

Rozszerzenie

Rozszerzenie to proces polegający na przyłączeniu do Unii nowych krajów. Od utworzenia UE w 1957 r. liczba państw członkowskich wzrosła z 6 do 28.

Powiększanie obszaru dobrobytu i demokracji

W ciągu ostatnich 50 lat proces rozszerzania UE o nowe państwa członkowskie przyczynił się do wsparcia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia demokracji w państwach wyzwolonych z jarzma dyktatury.

Jednoczenie Wschodu z Zachodem

W 1957 r. Unię Europejską utworzyło wspólnie sześć krajów: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia.

Kolejnych kilka krajów Europy Zachodniej przyłączyło się do UE po 1973 r.

Po upadku komunizmu w 1989 r. wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej przystąpiło do UE w ramach dwóch kolejnych rozszerzeń: w 2004 i 2007 r. W 2013 r. Chorwacja została 28 państwem członkowskim UE.

Pełna lista krajów i rok przystąpienia

Kto może przystąpić do UE?

Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że każde państwo europejskie, które szanuje demokratyczne wartości UE i je propaguje, może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej.

Kandydaci muszą jednak spełnić konkretne kryteria członkostwa. Są to:

  • kryteria polityczne – kraje starające się o członkostwo muszą posiadać stabilne instytucje gwarantujące demokrację, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka
  • kryteria gospodarcze – kraje takie muszą mieć sprawnie funkcjonującą gospodarkę rynkową, jak również dostateczną zdolność do sprostania presji konkurencji i siłom rynkowym na obszarze Unii
  • kryteria prawne – kraje chcące wstąpić do UE muszą dostosować swoje prawodawstwo do przepisów i praktyk UE – a przede wszystkim uwzględnić w swojej polityce najważniejsze cele unii politycznej, gospodarczej i walutowej.

Jak to działa?

Proces akcesyjny – czyli proces przystępowania kraju do UE – dzieli się na trzy etapy (przy czym zamknięcie każdego z etapów wymaga zatwierdzenia ze strony wszystkich dotychczasowych członków UE):

  1. Najpierw UE oferuje danemu krajowi perspektywę członkostwa.
  2. Kraj ten uzyskuje oficjalny status kandydata do członkostwa.
  3. Otwarcie oficjalnych negocjacji w sprawie członkostwa to kolejny etap procesu akcesyjnego. Na tym etapie dany kraj musi z reguły przeprowadzić odpowiednie reformy, aby dostosować swoje prawodawstwo do przepisów obowiązujących w UE.

Gdy negocjacje i związane z nimi reformy zostaną pomyślnie zakończone i zatwierdzone przez obie strony, dany kraj może przystąpić do UE – o ile wyrażą na to zgodę wszyscy dotychczasowi jej członkowie.

Które kraje ubiegają się obecnie o członkostwo?

Zobacz listę krajów kandydujących i potencjalnych kandydatów do członkostwa

Publikacja

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2015 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.

Back to top