Ευρωπαϊκή Ένωση

Διεύρυνση

Διεύρυνση είναι η διαδικασία προσχώρησης χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ίδρυσή της το 1957, η ΕΕ διευρύνθηκε από 6 σε 28 κράτη μέλη.

Εξάπλωση της ευημερίας και της δημοκρατίας

Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, οι διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΕ προήγαγαν την οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυσαν τις δημοκρατικές δυνάμεις σε χώρες που έβγαιναν από δικτατορικά καθεστώτα.

Ένωση Ανατολής και Δύσης

Τα 6 ιδρυτικά μέλη της ΕΕ το 1957 ήταν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες.

Αρκετές άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 1973.

Μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων το 1989, πολλές πρώην κομμουνιστικές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης προσχώρησαν στην ΕΕ σε δύο κύματα διεύρυνσης, από το 2004 έως το 2007. Το 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος.

Πλήρης κατάλογος των χωρών με το έτος προσχώρησης καθεμιάς

Ποια χώρα μπορεί να προσχωρήσει στην ΕΕ;

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση προσχώρησης εάν σέβεται τις δημοκρατικές αξίες της ΕΕ και δεσμεύεται να τις προάγει.

Ειδικότερα, μια χώρα μπορεί να γίνει μέλος μόνον εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια προσχώρησης:

  • πολιτικά – πρέπει να διαθέτει σταθερούς θεσμούς που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • οικονομικά – πρέπει να διαθέτει λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς εντός της ΕΕ
  • νομικά – πρέπει να διαθέτει ικανότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο και τις πολιτικές της ΕΕ – ιδίως, προσήλωση στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Στάδια της διαδικασίας

Η διαδικασία αποτελείται από 3 στάδια (καθένα από τα οποία υπόκειται στην έγκριση όλων των κρατών μελών της ΕΕ):

  1. μια χώρα χαρακτηρίζεται ως δυνάμει υποψήφια για προσχώρηση
  2. η χώρα αποκτά επισήμως το καθεστώς υποψήφιας χώρας για προσχώρηση
  3. η υποψήφια χώρα αρχίζει επίσημες ενταξιακές διαπραγματεύσεις, μια διαδικασία που συνήθως προϋποθέτει μεταρρυθμίσεις με στόχο την υιοθέτηση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Όταν οι διαπραγματεύσεις και οι συνεπαγόμενες μεταρρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί με τρόπο ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές, η υποψήφια χώρα μπορεί να προσχωρήσει στην ΕΕ, μόνον εφόσον συμφωνούν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα μέλη;

Βλέπε τον κατάλογο των υποψήφιων και των δυνάμει υποψήφιων χωρών

Δημοσίευση

Το χειρόγραφο επικαιροποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015.

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Back to top