Evropská unie

Rozšíření

Proces rozšíření umožňuje do EU vstupovat novým zemím. Od svého založení v roce 1957 se Evropská unie rozšířila ze 6 zemí až na dnešních 28 členských států.

Šíření prosperity a demokracie

V posledních 50 letech pomohlo členství v EU zemím, jež se dostaly z jha diktátorských režimů, nastolit hospodářský růstposílit demokratické principy.

Spojení Východu a Západu

Unii v roce 1957 založilo 6 států: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko.

Od roku 1973 se pak postupně připojily další západoevropské země.

Členy EU se po kolapsu komunistických režimů v roce 1989 stala řada států ze střední a východní Evropy. Došlo k tomu ve dvou vlnách: v roce 2004 a 2007. V roce 2013 se 28. zemí EU stalo Chorvatsko.

Úplný seznam zemí podle roku vstupu do EU

Kdo může do EU vstoupit?

Ve Smlouvě o Evropské unii se uvádí, že o členství v Unii může požádat každý evropský stát, který uznává demokratické hodnoty EU a zavazuje se je podporovat.

Přesněji řečeno, země může do EU vstoupit pouze tehdy, pokud splňuje všechny podmínky členství:

  • politické – musí mít stabilní instituce zaručující demokracii, právní stát a lidská práva
  • ekonomické – musí mít fungující tržní hospodářství a schopnost odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám v EU
  • právní – musí přijmout platné právo a judikaturu EU – zejména pak hlavní cíle politické, hospodářské a měnové unie.

Jak proces rozšiřování funguje?

Celý proces má 3 fáze (všechny fáze musí schválit všichni stávající členové Unie):

  1. zemi je nabídnuta perspektiva členství
  2. země získává status kandidátské země pro členství v EU
  3. s kandidátskou zemí jsou zahájena formální jednání o členství, což je proces, který obvykle vyžaduje reformy vedoucí k přijetí platného práva EU.

Pokud jsou jednání a s tím související reformy ukončeny ke spokojenosti obou stran, může země do EU vstoupit (s tím musí opět souhlasit všichni stávající členové Unie).

Které země by mohly do EU vstoupit v budoucnu?

Viz přehled kandidátských a potenciálních kandidátských zemí

Publikace

Rukopis dokončen v červnu 2015

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie

Back to top