Europeiska Unionen

Energi

EU:s efterfrågan på energi ökar, priserna är instabila, det finns risk för försörjningsavbrott och energisektorns miljöpåverkan måste minskas.

För att lösa problemen behöver EU en tydlig energistrategi.

EU:s energistrategi har tre överordnade mål:

Energiunionen

Kommissionen har lagt fram planer på en europeisk energiunion för att sörja för säker och klimatvänlig energi till rimliga priser för EU:s invånare och företag.

I EU ska energin flöda fritt över landsgränserna. Ny teknik, nya energieffektivitetsåtgärder och förnyad infrastruktur ska bidra till att minska hushållens kostnader, skapa nya jobb och kompetenser och öka tillväxt och export.

EU:s ekonomi ska bli hållbar, koldioxidsnål och miljövänlig. EU ska bli världsledande inom förnybar energi och gå i spetsen för arbetet mot den globala uppvärmningen.

Energiunionen ska också hjälpa EU att visa en enad front i globala energifrågor.

Energiunionen bygger vidare på EU:s befintliga energistrategi med bland annat ramen för energi- och klimatpolitiken fram till 2030 och energitrygghetsstrategin.

EU:s energimål

EU har satt upp egna energi- och klimatmål för 2020, 2030 och 2050.

Mål för 2020:

  • Minst 20 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990
  • 20 procent förnybara energikällor
  • 20 procent bättre energieffektivitet

Mål för 2030:

  • 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990
  • Minst 27 procent förnybara energikällor
  • 27–30 procent bättre energieffektivitet
  • 15 procent sammankoppling mellan elnäten (dvs. 15 procent av den el som produceras i EU ska kunna transporteras till andra EU-länder)

Mål för 2050:

80–95 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990. EU:s energifärdplan för 2050 visar hur det ska gå till.

Hur långt har vi kommit?

EU är på god väg att nå sina mål för 2020:

  • Växthusgasutsläppen minskade med 18 procent mellan 1990 och 2012.
  • Andelen förnybar energi ökade 2012 till 14,1 procent från 8,5 procent 2005.
  • Energieffektiviteten förväntas förbättras med 18–19 procent 2020. Vi har alltså inte riktigt nått målet om 20 procent men kan klara det om EU-länderna genomför all den EU-lagstiftning som krävs.

Läs mer om EU:s energistrategi.

Publication

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”

Back to top