Evropska unija

Energija

Evropa se srečuje z vedno večjim povpraševanjem po energiji, nestabilnimi cenami in moteno oskrbo. Zmanjšati moramo tudi vpliv energetskega sektorja na okolje.

Za reševanje teh težav potrebujemo jasno energetsko strategijo EU.

Energetska politika EU ima tri glavne cilje:

Energetska unija

Evropska komisija je pripravila načrt za evropsko energetsko unijo. ki bo zagotovila zanesljivo, cenovno dostopno in okolju prijazno energijo za državljane in podjetja EU.

Omogočila bo prosti pretok energije prek nacionalnih meja v EU. Nove tehnologije, ukrepi za večjo energijsko učinkovitost in obnova infrastrukture bodo pripomogli k zmanjšanju stroškov za energijo v gospodinjstvih, ustvarjanju novih delovnih mest in znanj ter krepitvi gospodarske rasti in izvoza.

Evropa bo postala trajnostno, nizkoogljično in okolju prijazno gospodarstvo. Pri proizvodnji obnovljive energije in v boju proti globalnemu segrevanju bo imela vodilno vlogo.

Zaradi energetske unije bo lahko Evropa enotno nastopala pri reševanju globalnih energetskih vprašanj.

Energetska unija temelji na obstoječi energetski politiki EU, vključno z okvirjem podnebne in energetske politike za leto 2030 in strategijo za energetsko varnost.

Energetski cilji EU

EU si je postavila energetske in podnebne cilje za naslednja leta: 2020, 2030 in 2050.

Cilji za leto 2020:

  • zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 % v primerjavi z letom 1990
  • 20 % energije iz obnovljivih virov
  • povečati energijsko učinkovitost za 20 %

Cilji za leto 2030:

  • zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 40 %
  • najmanj 27 % energije v EU iz obnovljivih virov energije
  • povečati energijsko učinkovitost za 27–30 %
  • 15-odstotni cilj na področju elektroenergetskih povezav (tj. prenos 15 % električne energije, proizvedene v EU, v druge države EU)

Cilji za leto 2050:

Zmanjšati toplogredne pline za 80–95 % v primerjavi z letom 1990. Energetski načrt za leto 2050 opisuje, kako lahko to dosežemo.

Dosedanji uspehi

EU je na dobri poti, da bo dosegla cilje za leto 2020:

  • zmanjšanje toplogrednih plinov za 18 % med letoma 1990–2012
  • delež energije iz obnovljivih virov se je z 8,5 % leta 2005 povečal na 14,1 % leta 2012
  • do leta 2020 se bo energijska učinkovitost predvidoma povečala za 18–19 %, kar je le nekoliko manj od ciljnih 20 %. Cilj lahko dosežemo, če bodo države članice uveljavile vse potrebne zakone EU.

Več o energetski politiki EU.

Publication

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.

Back to top